Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Các tác giả

  • Đỗ Thị Hoài Vân Nghiên cứu sinh khoá QH-2019S, Ngành Đo lường và Đánh giá trong Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Lê Huy Tùng Viện Sư phạm kỹ thuật - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tóm tắt

Developing scientific research capacity for lecturers is an important task in the development strategy of Vietnam National University, Hanoi in the context of ongoing digital transformation, and  global trend of university ranking. Thus, identifying factors affecting scientific research capacity of lecturers at Vietnam National University, Hanoi calls for adequate attention. This study aims to determine the factors affecting the scientific research capacity of lecturers at Vietnam National University, Hanoi on the basis of a survey of a sample of 256 lecturers from the collegiate universities/ institutes/ member faculties of Vietnam National University, Hanoi. The results show that the factors affecting the scientific research capacity of lecturers include: Regime and policies for scientific research activities; awareness of scientific research; the support of the unit; scientific research motivation; faculty's area of expertise. It can be concluded that Vietnam National University, Hanoi needs to have specific solutions to develop and implement relevant regime and policies to encourage and motivate lecturers to actively participate in scientific research and organize practical activities to educate the motivation and raise awareness about scientific research for lecturers.

Tài liệu tham khảo

Ajzen, I. (1991). Theory of Planned Behaviour. Organization Behaviour and Human Decision Processes. University of Massachusetts Amherst. Massachusetts, pp. 179-211.

Ajzen, I., & Fishbein, M. (1975). A Bayesian analysis of attribution processes. Psychological bulletin, 82(2), 261.

Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411.

Azad, A. N., & Seyyed, F. J. (2007). Factor influencing faculty research productivity: Evidence from AACSB accredited schools in the GCC countries. Journal of International Business Research, 6(1), 91-102.

Bộ GD-ĐT (2014). Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.

Cargile, B. R., & Bublitz, B. (1986). Factors contributing to published research by accounting faculties. Accounting Review, 61(1),158-178. https://www.jstor.org/stable/247530

Chen, Y. (2006). Factors that motivate Business Faculty to conduct research: An expectancy Theory Analysis. Journal of Education for Business, 81(4), 179-189.

Chen, Y., Gupta, A., & Hoshower, L. (2006). Factors that motivate business faculty to conduct research: An expectancy theory analysis. Journal of Education for Business, 81(4), 179-189.

Đại học Quốc gia Hà Nội. Báo cáo thường niên các năm 2015-2021.

Hadjinicola, C. G., & Soteriou, C. A. (2006). Factors Affecting Research Productivity of Production and Operations Management Groups: An Empirical Study. Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences, 2006, (Article ID 96542): 1-16.

Hair, J. F., Black, B., Babin, B., Andersion, R. E., & Tatham, R. L. (1998). Multivariate data analysis. Prentice-Hall, International, Inc.

Huỳnh Thanh Nhã (2016). Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường cao đẳng công lập ở thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 46, 20-29.

Jacob, B. A., & Lefgren, L. (2011). The impact of research grant funding on scientific productivity. Journal of Public Economics, 95(9), 1168-1177.

Melin, G. (2000). Chủ nghĩa thực dụng và tự tổ chức: Nghiên cứu sự hợp tác ở cấp độ cá nhân. Chính sách nghiên cứu, 29(1), 31-40.

Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.

Peterson, R. A. (1994). A meta-analysis of Cronbach’s coefficient alpha. Journal of Consumer Research, 21, 381-391.

Phan Thị Tú Nga (2011). Thực trạng và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Đại học Huế. Tạp chí khoa học, Đại học Huế, 68, 67-78.

Tien, F. F. (2000). To what degree does the desire for promotion motivate faculty to perform research? Testing the expectancy theory. Research in Higher Education, 41(6), 723-752.

Trần Mai Ước (2013). Nghiên cứu khoa học của giảng viên - yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường đại học trong giai đoạn hiện nay. Bản tin Khoa học và giáo dục, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, 4-7.

Vưu Thị Thùy Trang (2012). Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn thạc sĩ Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.07.2022

Cách trích dẫn

Đỗ , T. H. V., & Lê , H. T. (2022). Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Tạp Chí Giáo dục, 22(13), 51–57. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/470

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả