Tầm quan trọng của tài sản vô hình trong thiết kế chính sách phát triển giảng viên đại học - Nghiên cứu trường hợp ở đại học thái nguyên

Các tác giả

  • Nguyễn Thanh Huyền Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

Đội ngũ giảng viên đại học là lực lượng nhân lực chất lượng cao của xã hội, đồng thời là nhân tố đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực có trình độ cho toàn xã hội, vì vậy đầu tư phát triển đội ngũ giảng viên đại học là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của nhà nước và ngành Giáo dục, trong đó tài sản vô hình là những yếu tố cần được quan tâm để xây dựng chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học có hiệu quả. Bài báo phân tích khái niệm tài sản vô hình của giảng viên đại học và tầm quan trọng của tài sản vô hình đối với chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học trong các cơ sở giáo dục đại học. Qua đó, đưa ra những nhận định về quá trình thiết kế chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học cần tính đến tài sản vô hình của giảng viên đại học để nâng cao hiệu quả chính sách.

Tài liệu tham khảo

Elena Arnăutu, Ioana Panc (2015). Evaluation Criteria for Performance Appraisal of Faculty Member. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 203, 386-392.

Jacod Jeketule Soko (2018). Intangible Assets for Sustainable Competitive Advantage in Institutes of Higher Learning. Msingi Journal, Department of Educational Foundations, Kenyatta University, Kenya, 104-147.

Kristine Lamm West, Elton Mykerezi (2011). Teachers’ unions and compensation: The impact of collective bargaining on salary schedules and performance pay schemes. Economics of Education Review, 30/1, 99-108.

Mai Hà (2010) Đặc điểm của lao động nghiên cứu khoa học và công nghệ. Tạp chí Chính sách, Quản lí Khoa học và Công nghệ, số 1, tập 1, tr 4-10.

Mai Hà (2019). Đổi mới và tính khoa học của thuật ngữ “Đổi mới” theo nghĩa “Innovation” trong các nghiên cứu chính sách ở Việt Nam. Tạp chí Xã hội học, số 3, tr 3-10.

Nguyễn Thị Thu Hương (2012). Xây dựng đội ngũ giảng viên trong trường đại học - Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Luật học, 28, tr 110-116.

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục đại học. Luật số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019.

Trần Khánh Đức (2010). Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỉ XXI. NXB Giáo dục Việt Nam.

Vũ Cao Đàm (2011). Giáo trình Khoa học chính sách. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đã Xuất bản

20.02.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. H. (2021). Tầm quan trọng của tài sản vô hình trong thiết kế chính sách phát triển giảng viên đại học - Nghiên cứu trường hợp ở đại học thái nguyên. Tạp Chí Giáo dục, 496(2), 60–64. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/57

Số

Chuyên mục

Các bài báo