Dạy học vật lí với sự hỗ trợ của thí nghiệm và phương tiện trực quan nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Lan Ngọc Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Dương Đức Giáp Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Tóm tắt

In teaching Physics, the exploitation of experiments can be conducted in many different directions, in which combining with visual aids is considered an effective direction. Problem-solving capacity is one of the important competencies which many advanced education systems in the world aim to, and is one of the ten core competencies to develop for high school students. This study proposes the process of organizing Physics teaching with the use of a combination of experiments and visual aids in the direction of developing students' problem-solving capacity, which is illustrated through teaching the topic “Determining magnetic force due to a uniform magnetic field acting on a current-carrying conductor” (Physics 11). Teachers’ effective combinations of experiments and visual aids in teaching Physics would promote students’ passion and interest in discovering new knowledge, and solving problems in their study and their life.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Jensen, T. H. (2007). Assessing mathematical modelling competency. Mathematical Modeling (ICTMA 12): Education, Engineering and Economics.

Krulik, S., & Rudnick, J. A. (1987). Problem solving: A handbook for teachers. Allyn and Bacon, Inc., 7 Wells Avenue, Newton, Massachusetts 02159.

Lương Thị Lệ Hằng (2013). Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học chương “Từ trường” và “Cảm ứng điện từ” Vật lí 11 trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của máy vi tính. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.

Nguyễn Ngọc Tuấn, Bùi Thị Hạnh, Trần Trung Ninh (2020). Dạy học Hóa học đại cương theo mô hình “Lớp học đảo ngược” nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho sinh viên các trường đại học Kĩ thuật. Tạp chí Giáo dục, 488, 18-23.

OECD (2003). The PISA 2003 assessment framework: Mathematics, reading, science and problem solving knowledge and skills.

Phan Anh Tài (2014). Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học Toán lớp 11 trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Vinh.

Trần Huy Hoàng (2008). Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm với sự hỗ trợ của máy vi tính trong dạy học một số kiến thức Cơ học và Nhiệt học trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Vinh.

Usinxki, K. D. (1995). Tâm lí học giáo dục. NXB Hà Nội.

Vũ Tiến Tình (2017). Sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học một số khái niệm hoá học cơ bản ở trường trung học cơ sở nhằm phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tải xuống

Đã Xuất bản

17.01.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. L. N., & Dương , Đức G. (2023). Dạy học vật lí với sự hỗ trợ của thí nghiệm và phương tiện trực quan nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Tạp Chí Giáo dục, 22(23), 11–17. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/600

Số

Chuyên mục

Các bài báo