Tổ chức dạy học với sự hỗ trợ của mạng xã hội nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh: trường hợp dạy học bài “Cơ năng” (Vật lí 10)

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Lan Ngọc Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
  • Nguyễn Văn Kiệt Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Tóm tắt

Social networking platforms in general and Facebook in particular have become the dominant entertainment sources among young people, including students. However, hardly have the learning support features of these platforms been exploited or even known about by students. This study introduces the concept of self-study capacity, the role of social networking platforms in teaching and the teaching process with the support of Facebook to develop students’ self-studying ability. The proposed process is illustrated through a specific lesson in the Physics 10 program. With the benefits of social networking sites, their application and exploitation in the teaching process to optimise learning quality would depend on the capacity of each teacher.

Tài liệu tham khảo

Bùi Thị Thu Hà (2014). Mạng xã hội Facebook - Phương tiện hữu ích hỗ trợ hoạt động của các cơ quan thông tin - thư viện Việt Nam hiện nay. Tạp chí Thư viện Việt Nam, 5, 24-28; 23.

Chính phủ (2013). Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Đặng Thành Hưng (2012). Bản chất và điều kiện của việc tự học. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 78, 4-7; 21.

Lê Thanh Huy, Nguyễn Thị Bích Hòa (2018). Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của máy vi tính thông qua dạy học trên lớp chương “Lượng tử ánh sáng” (Vật lí 12). Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 6, 182-188.

Nguyễn Cảnh Toàn (chủ biên), Nguyễn Kỳ, Vũ Văn Tảo, Bùi Tường (1998). Quá trình dạy - tự học. NXB Giáo dục.

Nguyễn Công Khanh, Đào Thị Oanh (2019). Giáo trình kiểm tra, đánh giá trong giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Giang Nam (2014). Bản chất và đặc điểm của năng lực tự học của sinh viên đại học. Tạp chí Giáo dục, 332, 31-33.

Nguyễn Lan Nguyên (2020). Vai trò của mạng xã hội facebook đối với vấn đề việc làm của sinh viên hiện nay và đề xuất chính sách. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu Chính sách và Quản lí, 36(4), 96-102.

Nguyễn Thị Lan Ngọc (2021). Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh theo B-Learning trong dạy học phần Quang hình học Vật lí 11. Luận án tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.

Trịnh Quốc Lập (2008). Phát triển năng lực tự học trong hoàn cảnh Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 10, 169-175.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.01.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. L. N., & Nguyễn , V. K. (2022). Tổ chức dạy học với sự hỗ trợ của mạng xã hội nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh: trường hợp dạy học bài “Cơ năng” (Vật lí 10). Tạp Chí Giáo dục, 22(2), 34–39. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/329

Số

Chuyên mục

Các bài báo