Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng mô hình “Lớp học đảo ngược” trong dạy học của giáo viên: nghiên cứu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ

Các tác giả

  • Trần Thị Hương Xuân Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  • Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  • Nguyễn Thị Nhị Trường Đại học Vinh

Tóm tắt

In the context of implementing the 2018 General Education Program, teachers need to deploy teaching models and methods to develop students' qualities and competencies, including the flipped classroom model. The study analyzes the factors affecting the possibility to apply the flipped classroom model through a survey of 351 teachers in the Central, Highlands and Southern Regions in Vietnam. The model involves the factors affecting teachers’ intention to use the flipped classroom model including: perceived usefulness, perceived ease of use, purposes, habits and conditions. The results show that the model with the above factors is appropriate, so in order to motivate teachers to use the flipped classroom model in teaching, it is necessary to raise teachers' awareness of the benefits and ease of use of the model, the teaching purposes, and teachers’ habits when organizing teaching and the favorable conditions in terms of facilities, staff and support policies.

Tài liệu tham khảo

Ayçiçek, B., & Yelken, T. Y. (2018). The Effect of Flipped Classroom Model on Students’ Classroom Engagement in Teaching English. International Journal of Instruction, 11(2), 385-398. https://doi.org/10.12973/iji.2018.11226a

Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classrooom Reach every student in every class every day. The United States of America: International Society for Technology in Education.

Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013). The Flipped Classroom: A Survey of the Research. 120th ASEE Annual Conference & Exposition, Paper ID 6219.

Çevikbaş, M., & Argün, Z. (2017). An Innovative Learning Model in Digital Age: Flipped Classroom. Journal of Education and Training Studies, 5(11). https://doi.org/10.11114/jets.v5i11.2322

Cristobal, E., Flavián, C., & Guinalíu, M. (2007). Perceived e‐service quality (PeSQ): Measurement validation and effects on consumer satisfaction and web site loyalty. Managing Service Quality: An International Journal, 17(3), 317-340. https://doi.org/10.1108/09604520710744326

Danker, B. (2015). Using flipped classroom approach to explore deep learning in large classroom. The IAFOR Journal of Education, III(I), 171-186.

Davies, R. S., Dean, D. L., & Ball, N. (2013). Flipping the classroom and instructional technology integration in a college-level information systems spreadsheet course. Educational Technology Research and Development, 61(4), 563-580. https://doi.org/10.1007/s11423-013-9305-6

Davis, F. D. (1993). User acceptance of information technology: System characteristics, user perceptions and behavioral impacts. International Journal of Man-machine Studies, 38(3), 475-487.

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. Journal of Management Information Systems, 19(4), 9-30. https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748

Goedhart, N. S., Westrhenen, N. B., Moser, C., & Zweekhorst, M. B. M. (2019). The flipped classroom: supporting a diverse group of students in their learning. Learning Environment Research, 22, 297-310. https://doi.org/10.1007/s10984-019-09281-2

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2009). Multivariate data analysis. Hoboken, 7th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River.

Halili, S. H., Sulaiman, S., Sulaiman, H., & Razak, R. (2019). Exploring Students’ Learning Styles in Using Mobile Flipped Classroom. International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences, 8(2), 105-125. https://doi.org/10.17583/rimcis.2019.4070

He, J. (2020). Research and practice of flipped classroom teaching mode based on guidance case. Education and Information Technologies, 25(4), 2337-2352. https://doi.org/10.1007/s10639-020-10137-z

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. NXB Hồng Đức.

Huang, X., Wang, Y., Zou, Y., Ai, W., & Zhang, L. (2021). Factors Affecting Learning Performance in Flipped Classroom: An Empirical Study Based on RCOI Framework. Revista de Educación (Madrid), Vol. 391, ISSN: 0034-8082, 98-122.

Johnson, L. W., & Renner, J. D. (2012). Effect of the flipped classroom model on a secondary computer applications course: Student and teacher perceptions, questions and student achievement. University Louisville, Louisville: Unpublished disseration.

Kadry, S., & ELHami, A. (2014). Flipped classroom: Model in Calculus II. Education, 4, 103-107.

Karabulut-Ilgu, A., Cherrez, N. J., & Jahren, C. T. (2017). A systematic review of research on the flipped learning method in engineering education. British Journal of Educational Technology, 49(3). https://doi.org/10.1111/bjet.12548, 398-411

Keirsey, D., & Bates, M. M. (1984). Please understand me: character & temperament types. Del Mar, CA: Prometheus Nemesis.

Kolb, D. (1981). Learning styles and disciplinary differences. The Modern American College. San Francisco, LA: Jossey-Bass, 232-255.

Lage, M. J., Platt, G. J., & Treglia, M. (2000). Inverting the classroom: A gateway to creating an inclusive learning environment. The Journal of Economic Education, 31(1), 30-43.

Lê Thị Phượng, Bùi Phương Anh (2017). Dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh. Tạp chí Quản lí Giáo dục, 9(10), 1-8.

Lin, G. Y., Wang, Y. S., & Lee, Y. N. (2021). Investigating factors affecting learning satisfaction and perceived learning in flipped classrooms: the mediating effect of interaction. Interactive Learning Environments. https://doi.org/10.1080/10494820.2021.2018616

Liu, L., Ripley, D., & Lee, A. (2016). Flipped learning and influential factors: Case analysis. Journal of Educational Technology Development and Exchange (JETDE), 9(2), 5. https://doi.org/10.18785/jetde.0902.05

Nguyễn Quang Nhật (2020). A case study of the Flipped classroom Approach for Translatio Studies in Vietnam. The University of Nottingham Malaysia.

Nguyễn Quốc Vũ, Lê Thị Minh Thanh (2017). Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược dạy Kĩ thuật số nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 14(1), 16-28.

Nguyễn Thế Dũng (2015). Nghiên cứu sử dụng mô hình lớp học đảo ngược: những khó khăn, thách thức và khả năng ứng dụng. Journal of Science of HNUE, 60(8D), 85-92. https://doi.org/10.18173/2354-1075.2015-0258

Phan Đức Duy, Nguyễn Văn Nhật (2018). Phối hợp phương pháp dạy học đảo ngược và dạy học trực tuyến trong phần Sinh thái học, Sinh học 12. Tạp chí Giáo dục, 435, 44-48.

Reidsema, C., Kavanagh, L., Hadgraft, R., & Smith, N. (2017). The Flipped Classroom Practice and Practices in Higher Education. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd.

Riechmann, S. W., & Grasha, A. F. (1974). A rational approach to developing and assessing the construct validity of a Student Learning Style Scales instrument. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 87(2), 213-223. https://doi.org/10.1080/00223980.1974.9915693

Roehl, S., Reddy, S. L., & Shannon, G. J. (2013). The flipped classroom: An opportunity to engage millennial students through active learning strategies. Journal of Family & Consumer Sciences, 105(2), 44-49.

Saterbak, A., Volt, T., & Wettergreen, M. (2016). Implementing and assessing a flipped classroom model for first-year engineering design. Advances in Engineering Education, 5(3).

Srinivasan, S. & Tyagi, H. K. (2020). Flipped classroom model - A possibility in the Indian higher education system. Journal of Critical Reviews, 7(15), 1486-1490.

Taylor, S. S., & Statler, M. (2014). Material matters: Increasing emotional engagement in learning. Journal of Management Education, 38(4), 586-607. https://doi.org/10.1177/1052562913489976

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B, & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology:

Toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), 425-478. https://doi.org/10.2307/30036540

Villalba, M. T., Castilla, G., & Duarte, S. R. (2018). Factors with influence on the adaption of the Flipped classroom model in Technical and Vocational Education. Journal of Information Technology Education: Research.

Võ Thị Thiên Nga (2019). Quy trình dạy học dự án theo mô hình “lớp học đảo ngược” cho sinh viên khoa Sư phạm Tin học Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Tạp chí Giáo dục, 451, 24-27.

Wang, T. (2017). Overcoming barriers to 'flip': building teacher's capacity for adoption of flipped classroom in Hong Kong secondary schools. Research and Practice in Technology Enhanced Learning; https://doi.org/10.1186/s41039-017-0047-7

Zainuddin, Z., & Halili, S. H. (2016). Flipped classroom research and trends from different fields of study. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 17(3). https://doi.org/10.19173/irrodl.v17i3.2274, 313-340

Tải xuống

Đã Xuất bản

08.03.2023

Cách trích dẫn

Trần , T. H. X., Nguyễn , B. H. T., & Nguyễn , T. N. (2023). Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng mô hình “Lớp học đảo ngược” trong dạy học của giáo viên: nghiên cứu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. Tạp Chí Giáo dục, 23(4), 37–44. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/653

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả