Thiết kế chủ đề giáo dục STEM có sự hỗ trợ của phần mềm Crocodile Physics 6.05 trong dạy học phần “Khúc xạ ánh sáng”, Vật lí 11

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Huyền Trang Trường Đại học Hà Tĩnh
  • Đinh Văn Nam Trường Đại học Hà Tĩnh

Tóm tắt

STEM education along with technology development in the Fourth Industrial Revolution has set the current trends of advanced education in many countries around the world. STEM education helps learners to develop comprehensively in terms of ethics, intellectual and physical well-being, aesthetics, basic skills, personal capacities, initiative and creativity. To avoid the situations in which students passively perceive knowledge from teachers in an one-way transmission due to traditional teaching methods; the study proposed a process of teaching in the direction of STEM education on the topic “Refraction of light” (Physics 11) using the Crocodile Physics 6.05 software; and evaluated the results of the pedagogical experiments at the primary, secondary and high schools, Ha Tinh University High School. This combination has encouraged students to design their own virtual experiments with the theme “Refraction of light”, promoting their activeness, initiative and creativity; contributing to improving the quality of teaching and learning Physics in schools.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2019). Tài liệu tập huấn xây dựng và thực hiện các chủ đề giáo dục STEM trong trường trung học.

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học.

Bunyamin, M. A. H., Talib, C. A., Ahmad, N. J., Ibrahim, N. H., & Surif, J. (2020). Current teaching practice of physics teachers and implications for integrated STEM education. Universal Journal of Educational Research, 8(5), 18-28.

Kloser, M., Wilsey, M., Twohy, K. E., Immonen, A. D., & Navotas, A. C. (2018). “We do STEM”: unsettled conceptions of STEM education in middle school STEM classrooms. School Science and Mathematics, 118(8), 335-347.

Lê Hoàng Phước Hiền, Lê Thị Thu Hiền, Khuất Thị Thanh Huyền (2021). Xây dựng tiến trình dạy học chủ đề “Thiết kế bản đồ sao quay” (Vật lí 10) theo định hướng giáo dục STEM. Tạp chí Giáo dục, 516, 19-24.

Lê Xuân Quang (2017). Dạy học môn công nghệ phổ thông theo định hướng giáo dục STEM. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Marrero, M. E., Gunning, A., & Germain-Williams, T. (2014). What is STEM education? Global Education Review, 1(4), 1-6.

Nguyễn Thanh Nga, Phùng Việt Hải, Nguyễn Quang Linh, Hoàng Phước Muội (2017). Thiết kế và tổ chức chủ đề giáo dục STEM cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Trần Thị Gái, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Hoài Thanh (2018). Thiết kế chủ đề giáo dục STEM trong dạy học phần “Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật”, Sinh học 11 - trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 443, 59-64.

Srikoom, W., Hanuscin, D. L., & Faikhamta, C. (2017). Perceptions of in-service teachers toward teaching STEM in Thailand. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 18(2), 1-23.

Tải xuống

Đã Xuất bản

06.04.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. H. T., & Đinh , V. N. (2023). Thiết kế chủ đề giáo dục STEM có sự hỗ trợ của phần mềm Crocodile Physics 6.05 trong dạy học phần “Khúc xạ ánh sáng”, Vật lí 11 . Tạp Chí Giáo dục, 23(7), 12–18. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/680

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả