Một số định hướng trong dạy học hình học nhằm rèn luyện trí tưởng tượng không gian cho học sinh trung học phổ thông

Các tác giả

  • Nguyễn Chiến Thắng Trường Đại học Vinh
  • Đậu Anh Tuấn Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

Tóm tắt

Spatial imagination plays an important role in math education and in life. The content of geometry in the Math curriculum in high schools plays an important role in training and developing spatial imagination for students. The article presents some problems about spatial imagination, characteristics of Geometry content and proposes some orientations in teaching Geometry in order to train spatial imagination for high school students. The research results also provide typical examples illustrating the proposed points as well as orientations, thereby helping teachers identify mathematical forms in teaching Geometry in the direction of training spatial imagination for high school students.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Văn Huệ, Phan Thị Hạnh Mai, Nguyễn Xuân Thức (2021). Tâm lí học tiểu học. NXB Đại học Sư phạm.

Bùi Văn Nghị (2008). Phương pháp dạy học những nội dung cụ thể môn Toán. NXB Đại học Sư phạm.

Gardner, H. (2016). Cơ cấu trí khôn (Phạm Toàn dịch). NXB Tri thức.

Hoàng Phê (chủ biên, 2003). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Korutecxki, V. A. (1981). Những cơ sở của tâm lí học sư phạm (tập 1, 2). NXB Giáo dục.

Lê Thị Hoài Châu (2015). Dạy học hình học ở trường phổ thông. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Thị Xuân (2012). Phát triển năng lực tư duy và trí tưởng tượng không gian của học sinh tiểu học qua bài học toán về cắt - ghép hình. Tạp chí Giáo dục, 289, 42-44.

Nikolxki, X. M. (chủ biên, 2010). Từ điển bách khoa phổ thông toán học 1 (tập 1). NXB Giáo dục Việt Nam.

Phạm Văn Hoàn (chủ biên, 1981). Giáo dục học môn Toán. NXB Giáo dục.

Trần Văn Hạo (tổng chủ biên), Nguyễn Mộng Hy (chủ biên), Khu Quốc Anh, Nguyễn Hà Thanh, Phan Văn Viện (2007). Hình học 11. NXB Giáo dục.

Trần Văn Hạo (tổng chủ biên), Nguyễn Mộng Hy (chủ biên), Khu Quốc Anh, Trần Đức Huyên (2008). Hình học 12. NXB Giáo dục.

Vũ Thị Thái (2001). Bước đầu hình thành và phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh tiểu học thông qua dạy học các yếu tố hình học. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Xcatkin, M. H. (1982). Lí luận dạy học ở trường phổ thông. NXB Giáo dục Matxcova.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.10.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn , C. T., & Đậu , A. T. (2021). Một số định hướng trong dạy học hình học nhằm rèn luyện trí tưởng tượng không gian cho học sinh trung học phổ thông. Tạp Chí Giáo dục, 512(2), 1–6. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/247

Số

Chuyên mục

Các bài báo