Dạy học đọc hiểu văn bản truyện theo định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Bích Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

The general education program and subject programs at all levels in Vietnam have been officially promulgated and are being implemented in the third year (primary level) and the second year (secondary level). With the subject of Literature, the goal is to form and develop for learners five main qualities, three general competencies, two specific competencies. The article focuses on the issue of “Teaching reading comprehension of story texts in accordance with the 2018 general education program in literature”. On the basis of the theory of reading comprehension and reading proficiency of story texts, the practice of teaching Literature in high schools, and existing literature on new curriculums and textbooks, the article proposes some suggestions to improve the quality of teaching Literature in general and story texts in particular. Thus, teaching reading comprehension of story texts will be truly innovated and the quality of Literature teaching will be improved. This means that the literacy level of the next generation of students will be promoted.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018c). Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về việc Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 01/10/2020 về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

Hoàng Bách Việt (2020). Nghiên cứu đọc hiểu văn bản và dạy học đọc hiểu tác phẩm trong nhà trường. Tạp chí Giáo dục, 469, 31-34.

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng chủ biên, 2021). Sách giáo khoa Ngữ văn 10 (Bộ Cánh diều). NXB Đại học Huế.

Nguyễn Thanh Hùng (2016). Kĩ năng đọc hiểu văn. NXB Đại học Sư phạm.

Lê Bá Hán (chủ biên), Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (2004). Từ điển Thuật ngữ văn học. NXB Giáo dục.

Primacốp, A. (1976). Phương pháp đọc sách. NXB Giáo dục.

Trần Đình Sử (chủ biên, 2007). Tự sự học - Một số vấn đề lí luận và lịch sử. NXB Đại học Sư phạm.

Võ Thị Bảy (2019). Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn “Không có vua” của Nguyễn Huy Thiệp. Tạp chí Giáo dục, 455, 35-38.

Tải xuống

Đã Xuất bản

14.04.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. B. (2023). Dạy học đọc hiểu văn bản truyện theo định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018. Tạp Chí Giáo dục, 23(8), 13–17. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/692

Số

Chuyên mục

Các bài báo