Tích hợp hoạt động định hướng nghề nghiệp trong dạy học chủ đề “Đa dạng thế giới sống” (Khoa học tự nhiên 6)

Các tác giả

  • Mai Văn Hưng Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nguyễn Quỳnh Trang Trường THCS Giao Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Tóm tắt

Vocational education, which begins in high school, is an urgent task to channel students and create favorable conditions for them to choose appropriate careers. Based on an analysis of the characteristics of the Natural Science subject, the research has provided the principles and procedures for designing and organizing teaching and learning that integrates career-oriented activities for the topic of “Diversity in the living world” with a sample lesson of the topic “Mushroom”. Also, the research suggested some activities on the topic for incorporating career orientation. The results of the study serve as a reference for teachers to use to improve the effectiveness of teaching and learning Natural Science in junior high schools, and at the same time support career orientation for students.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông - Hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018c). Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Council (2002). Detailed Work Programme on the Follow-up of the Objectives of the Education and Training Systems in Europe. Available online at: http://www.aic.lv/ace/ace_disk/Bologna/contrib/EU/workprog.pdf

Đặng Danh Ánh (2010). Giáo dục hướng nghiệp ở Việt Nam. NXB Văn hóa - Thông tin.

Đinh Quang Báo, Hà Thị Lan Hương (2014). Dạy học tích hợp - Phương thức phát triển năng lực học sinh. Kỉ yếu hội thảo Khoa học “Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên dạy tích hợp môn Khoa học Tự nhiên” (tr 23-24), Hà Nội.

Lawal, A. W. (2013). Technical and vocational education, a tool for national development in Nigeria. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(8), 85.

Nguyễn Văn Hộ, Hà Thị Đức (2002). Giáo dục học đại cương (tập 1). NXB Giáo dục.

OECD (2010). Learning for Jobs: Summary and Policy Messages. http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/46972427.pdf

Vũ Văn Hùng (2021). Khoa học tự nhiên 6. NXB Giáo dục Việt Nam.

WHO (1998). Educational Handbook for Health Personnel (6th edition). World Health Organization.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.05.2023

Cách trích dẫn

Mai , V. H., & Nguyễn , Q. T. (2023). Tích hợp hoạt động định hướng nghề nghiệp trong dạy học chủ đề “Đa dạng thế giới sống” (Khoa học tự nhiên 6). Tạp Chí Giáo dục, 23(10), 15–20. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/761

Số

Chuyên mục

Các bài báo