Đề xuất quy trình quản lí phát triển chính sách tạo động lực làm việc của đội ngũ giảng viên trường đại học dựa vào chu trình cải tiến chất lượng

Các tác giả

  • Lê Bình Mỹ Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
  • Phan Võ Quỳnh Như Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Tóm tắt

Motivation policy plays an important role in improving the quality of training, scientific research and community service of university lecturers in different stages. The article presents and analyzes the theoretical framework for motivational policies for university lecturers, including: policies to maintain work motivation focusing on salary policy reform, ensuring working conditions, building and maintaining a democratic and effective working environment; and policies to promote work motivation related to evaluation, arrangement, mobilization, professional development, rewarding, disciplining, etc. with university teachers. Accordingly, the author applied the quality improvement cycle “(CCr-EErAAr)PPrDDr” to propose a 3-step management process to develop motivational policies for the teaching staff, including: (1) Identification of quality problems that need improvements;
(2) Adjusting and/or designing new policies; (3) Planning and implementing a new policy in accordance with collecting feedback for improvements. The research results contribute to improving the quality of training, scientific research and community service of university lecturers.

Tài liệu tham khảo

Andrews, L. (2021). PDCA: Plan, Do, Check, Act. SensrTrx Sam.

Dunggio, T. (2021). Work Motivation on Lecturer Achievement: Job Satisfaction as Mediating Variables. Jurnal Manajemen, 25(2), 312-327. https://doi.org/10.24912/jm.v25i2.742

Nguyễn Tiến Hùng (2023). Đề xuất khung lí thuyết về phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học theo tiếp cận quản lí nguồn nhân lực chiến lược dựa vào năng lực. Tạp chí Giáo dục, 23(8), 8-12.

Nguyễn Tiến Hùng (2022). Chu trình tổ chức cải tiến chất lượng liên tục “C-EPD” trong đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 18(9), 1-6.

Nguyễn Tiến Hùng (2017). Quy trình phát triển chính sách giáo dục. Tạp chí Khoa học giáo dục, 136, 22-25.

Lê Bình Mỹ (2020). Tạo động lực làm việc cho giảng viên ngành Công nghệ thông tin tại trường đại học. Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số đặc biệt tháng 7, 42-44.

Onoyase, A. (2017). Motivation and Job Performance of Lecturers of Tertiary Institutions in Nigeria: Implication for Counseling. World Journal of Educational Research, 4(2), 280-289. https://doi.org/10.22158/wjer.v4n2p280

Sinniah, S., Al Mamun, A., Md Salleh, M. F., Makhbul, Z. K. M., & Hayat, N. (2022). Modeling the Significance of Motivation on Job Satisfaction and Performance Among the Academicians: The Use of Hybrid Structural Equation Modeling-Artificial Neural Network Analysis. Frontiers in Psychology, 13, 935822. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.935822

Wahyudi, W. (2022). Five components of work motivation in the achievement of lecturer performance. Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, 5(2), 466-473. https://doi.org/10.37481/sjr.v5i2.528

Tải xuống

Đã Xuất bản

04.06.2023

Cách trích dẫn

Lê , B. M., & Phan , V. Q. N. (2023). Đề xuất quy trình quản lí phát triển chính sách tạo động lực làm việc của đội ngũ giảng viên trường đại học dựa vào chu trình cải tiến chất lượng. Tạp Chí Giáo dục, 23(11), 31–34. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/779

Số

Chuyên mục

Các bài báo