Xây dựng môi trường học tập hạnh phúc cho trẻ mầm non có nhu cầu đặc biệt

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hồng Vân Trường Đại học Hùng Vương

Tóm tắt

In caring and educating children under 6 years old, preschool teachers also welcome children with special needs. Caring, teaching and integrating these children face many difficulties. Although recently education and intervention centers for children with special needs have appeared more often in the provinces, there are still many shortcomings about the teaching staff and learning environment for children. Teachers, in addition to their pedagogical qualifications and love for their careers, also need many skills to build a happy environment for all children, especially children with special needs.

Tài liệu tham khảo

Lã Thị Bắc Lý, Bùi Thị Lâm, Hoàng Thị Nho (2016). Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm non. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị Hằng, Vũ Thị Thanh Huyền (2019). Nguyên tắc xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục trong trường mầm non. Kỉ yếu hội thảo khoa học tập huấn “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc và nói không với bạo hành trẻ em”, Hà Nội tháng 4/2019, tr 169-173.

Nguyễn Xuân Hải (2010). Giáo trình Quản lí giáo dục hòa nhập. NXB Đại học Sư phạm.

Quốc hội (2004). Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Luật số 25/2004/QH11 ngày 15/6/2004.

Quốc hội (2010). Luật Người khuyết tật. Luật số 51/2010/QH12, ngày 17/6/2010.

Thái Duy Tuyên (2012). Những vấn đề chung của giáo dục học. NXB Đại học Sư phạm.

Trần Thị Thiệp (chủ biên), Hoàng Thị Nho, Trần Thị Minh Thành (2014). Giáo trình can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật. NXB Đại học Sư phạm.

Đã Xuất bản

20.03.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. H. V. (2021). Xây dựng môi trường học tập hạnh phúc cho trẻ mầm non có nhu cầu đặc biệt. Tạp Chí Giáo dục, 498(2), 25–29. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/79

Số

Chuyên mục

Các bài báo