Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo giáo dục mầm non tại Trường Cao đẳng Sơn La

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hồng Vân Trường Cao đẳng Sơn La
  • Nguyễn Thị Thu Hiền Trường Cao đẳng Sơn La
  • Nguyễn Thị Thảo Trường Cao đẳng Sơn La

Tóm tắt

Ensuring the quality of training programs plays a very important role in improving the quality of education and training of colleges and universities. This article addresses the current situation of quality assurance of preschool education training programs at Son La College, focusing on the implementation of the current process of quality self-assessment of the early education training programs. Then, the researcher proposes some solutions to improve the quality of self-assessment of preschool education programs at schools. Ensuring the quality of training programs helps educational institutions to self-assess and improve quality assurance conditions, and at the same time helps state management agencies assess the status of educational institutions' quality to inform learners and society about the status of the quality of training and supervision.

Tài liệu tham khảo

AUN (2009). Asean University Network Quality - Assurance: Manual for the Implementation of the Guidelines. HRK German Rectors' Conference, AUN.

Bộ GD-ĐT (2007). Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học.

Bộ GD-ĐT (2012). Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành quy định về quy trình và chu kì kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Bộ GD-ĐT (2018). Thông tư số 29/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Bộ GD-ĐT (2020). Thông tư số 02/2020/TT-BGDĐT ngày 05/02/2020 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm.

Cương, N. H. (2017). Phân biệt 3 mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục đại học: Kiểm định chất lượng, đánh giá chất lượng và kiểm toán chất lượng. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu giáo dục, 33(1), 91-96.

Harvey, L. (2004). Analytic Quality Glossary. http://www.qualityresearchinternational.com/glossary

Trần Xuân Bách, Võ Lê Hoàng Quyên (2020). Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục tại Đại học Đà Nẵng - Từ thực tiễn đến kinh nghiệm và khuyến nghị. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 289-294.

UNESCO (2011). External quality assurance: options for higher education managers. Making basic choices for external quality, Module 1.

Tải xuống

Đã Xuất bản

04.07.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. H. V., Nguyễn , T. T. H., & Nguyễn , T. T. (2023). Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo giáo dục mầm non tại Trường Cao đẳng Sơn La. Tạp Chí Giáo dục, 23(13), 53–58. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/815

Số

Chuyên mục

Các bài báo