Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Côi Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Trần Thị Thu Huyền Trường Trung học phổ thông Trương Định, Hà Nội

Tóm tắt

Applying knowledge is an advanced stage of the teaching process. Developing students' capacity to apply knowledge is one of the measures to implement the Communist Party's educational principles, contributing to innovating teaching methods. Researching the importance of developing the competence to apply knowledge for high school students in teaching History, the article proposes some measures to develop the very competence regarding History knowledge for high school students. The development of the targeted competence is of great significance to students in teaching History in high schools. Mastering the content and expressions of the competence to apply knowledge and choosing appropriate development measures are the factors that support teachers performing their work effectively.

Tài liệu tham khảo

Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (2012). Sử học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa. NXB Thế giới.

Đairri, N. G. (1973). Chuẩn bị giờ học Lịch sử như thế nào?. NXB Giáo dục.

Nguyễn Như Ý (chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Phan Xuân Thành (1996). Từ điển tiếng Việt thông dụng. NXB Giáo dục.

Nguyễn Thị Côi (2013). Các con đường, biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học Lịch sử ở trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Côi (2016). Dạy học Lịch sử ở trường phổ thông với việc phát triển các năng lực bộ môn cho học sinh. Tạp chí Giáo dục, 389, 31-34.

Nguyễn Thị Côi (chủ biên), Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Mạnh Hương, Đoàn Văn Hưng, Nguyễn Thị Thế Bình (2009). Rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ sư phạm môn Lịch sử. NXB Đại học Sư phạm.

Phạm Minh Hạc (2016). Tâm lí học đại cương. NXB Giáo dục Việt Nam.

Phan Ngọc Liên (chủ biên), Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Côi (2014a). Phương pháp dạy học Lịch sử (tập 1). NXB Đại học Sư phạm.

Phan Ngọc Liên (chủ biên), Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Côi (2014b). Phương pháp dạy học Lịch sử (tập 2). NXB Đại học Sư phạm.

Thái Duy Tuyên (2010). Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới. NXB Giáo dục Việt Nam.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.07.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. C., & Trần , T. T. H. (2023). Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông . Tạp Chí Giáo dục, 23(13), 1–6. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/805

Số

Chuyên mục

Các bài báo