Kĩ năng sử dụng internet của sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp

Các tác giả

  • Đặng Văn Em Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đào Văn Hân Khoa Chính trị - Hành chính, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Văn Tài Khoa Chính trị - Hành chính, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Hải Lan Anh Khoa Chính trị - Hành chính, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Võ Thị Kim Hậu Khoa Chính trị - Hành chính, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

As Vietnam is in the process of digital transformation, aiming to form a digital society, improving students' Internet skills is critical. In order to assess the current situation of students’ Internet skills at Vietnam National University, Ho Chi Minh City, the research team conducted a survey with 414 students from universities and faculties under the Vietnam National University, Ho Chi Minh City concerning 09 factors affecting Internet skills. The research results identified difficulty in using and transmitting information on the Internet as an important factor. It is also shown that students still have many limitations in Internet skills and Internet creativity. Accordingly, the article introduces two groups of solutions to improve students' Internet skills in the context of digital transformation and improve students' ability to exploit Internet information and data. The research results aim at determining the current status of students' Internet skills, thereby consolidating and perfecting the theoretical basis to make timely and appropriate recommendations to the actual situation.

Tài liệu tham khảo

Chai, S., & Kim, M. (2010). What makes bloggers share knowledge? An investigation on the role of trust. International Journal of Information Management, 30(5), 408-415.

Deursen, A. V., & Van Dijk, J. A. (2010). Measuring Internet skills. International Journal of Human-computer Interaction, 26(10), 891-916.

Đặng Văn Em, Lý Kiều Hưng, Trần Ngọc Bích Linh, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Huỳnh Như (2022). Thực trạng học trực tuyến của sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19. Tạp chí Giáo dục, 22(số đặc biệt 5), 226-231.

Greener, S. (2018). Reframing innovative teaching. Interactive Learning Environments, 26(4), 425-426.

Hargis, J. (2001). Can students learn science using the Internet?. Journal of Research on Computing in Education, 33(4), 475-487.

Hunjra, A. I., Rehman, K. U., Safwan, N., & Ahmad, A. (2010). Students’ attitude towards the uses of Internet. International Journal of Business and Management, 5(6), 46-55.

Nguyễn Đình Thọ (2012). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. NXB Lao động - Xã hội.

Van Deursen, A. J., Helsper, E. J., & Eynon, R. (2016). Development and validation of the Internet Skills Scale (ISS). Information, Communication & Society, 19(6), 804-823.

William, H. M., & Evans, J. J. (2008). Factors in information literacy education. Journal of Political Science Education, 4(1), 116-130.

Tải xuống

Đã Xuất bản

31.07.2023

Cách trích dẫn

Đặng , V. E., Đào , V. H., Lê , V. T., Nguyễn , H. L. A., & Võ , T. K. H. (2023). Kĩ năng sử dụng internet của sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp. Tạp Chí Giáo dục, 23(15), 58–64. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/840

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả