Một số biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh trong dạy học chủ đề “Hình học trực quan” (Toán 8)

Các tác giả

  • Phan Văn Lý Trường Đại học Thủ Dầu Một
  • Lê Thị Thanh Trường THCS Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Tóm tắt

The current educational innovation trend in our country is to strongly shift the educational process from mainly equipping knowledge to comprehensively developing learners' competence and qualities. In particular, the competence to solve mathematical problems is one of the basic competencies that need to be formed and developed for students. The study presents three measures to develop students' competence to solve mathematical problems in teaching the topic “Visual geometry” (Math 8). Teaching practice shows that the proposed measures are appropriate and feasible, initially contributing to improving teaching quality and meeting the educational innovation goals specified in the 2018 General Education Program in Maths.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Dương Hoàng (2020). Một số vấn đề về lí luận và thực hành dạy học môn Toán. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Anh Tuấn (2003). Bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trung học cơ sở trong dạy học khái niệm toán học (thể hiện qua một số khái niệm đại số ở trung học cơ sở). Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục.

Nguyễn Thị Hương Trang (2002). Rèn luyện năng lực giải toán theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo cho học sinh khá, giỏi trường trung học phổ thông (qua dạy học giải phương trình bậc hai - phương trình lượng giác). Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục.

Phan Anh Tài (2016). Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học toán trung học phổ thông - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn. NXB Giáo dục Việt Nam.

Phan Văn Lý, Lê Hoàng Vinh. (2022). Một số biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh lớp 11 trong dạy học chủ đề “Quan hệ vuông góc trong không gian”. Tạp chí Giáo dục, 22(số đặc biệt 6), 15-19.

Polya, G. (2010). Giải một bài toán như thế nào? NXB Giáo dục.

Tremblay, D. (2002). The Competency-Based Approach “Helping Learners Become Autonomous”. Adult Education, A Lifelong Journey.

Đã Xuất bản

20.07.2023

Cách trích dẫn

Phan , V. L., & Lê , T. T. (2023). Một số biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh trong dạy học chủ đề “Hình học trực quan” (Toán 8). Tạp Chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 7), 34–38. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/868

Số

Chuyên mục

Các bài báo