Xây dựng và sử dụng bài tập phân hóa nhằm phát hiện học sinh giỏi Hóa học lớp 10 Trung học phổ thông

Các tác giả

  • Đặng Thị Thuận An Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Nguyễn Thị Phương Linh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Nguyễn Thị Hồng Mơ Trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Hà Tĩnh
  • Phạm Thị Tuyết Trường THPT Phúc Trạch, tỉnh Quảng Bình

Tóm tắt

Differentiation exercises are highly categorical and feasible for students of different levels in order to maximize the ability of students, help them enjoy learning, achieve teaching goals. Using differentiation exercises is one of the methods to detect good students in Chemistry. In this article, we present our views on students who are good at Chemistry; principles and procedures for building differentiation exercises; the role of differentiation exercises in teaching Chemistry; providing a specific illustration of the design and use of differentiation exercises to detect good students in Chemistry 10 in high school. We have built 50 differentiation exercises according to the proposed procedure and principles. This study can serve as a reference for teacher to apply differentiation exercises in their lessons to select students who are good at Chemistry.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Hoá học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Phương Nga, Đỗ Hương Trà (2011). Đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở vùng khó khăn nhất. Dự án Giáo dục trung học cơ sở vùng khó khăn nhất.

Bùi Thị Hạnh Lâm, Lê Minh Sơn (2020). Một số biện pháp dạy học phân hóa trong dạy học môn toán ở trường trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 105-110.

Đỗ Thị Quỳnh Mai (2015). Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực theo quan điểm dạy học phân hóa trong dạy học phần hóa học phi kim ở trường trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đặng Thị Oanh (2014). Vận dụng quan điểm dạy học phân hoá trong dạy học chương Nitơ Hoá học lớp 11 nâng cao. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 59(6BC), 140-150.

Dự án Việt - Bỉ (2010). Lí luận cơ bản một số kĩ thuật và phương pháp dạy học tích cực. NXB Đại học Sư phạm.

Hồ Thu Quyên (2019). Cơ sở khoa học của dạy học phân hóa trong chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông ban hành năm 2018. Kỉ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất về đổi mới đào tạo giáo viên, tr 43-50.

Lê Hoàng Hà (2010). Bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học theo quan điểm dạy học phân hoá ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 271, 25-38.

Vũ Anh Tuấn (2006). Xây dựng hệ thống bài tập Hoá học nhằm rèn luyện tư duy trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi Hoá học ở trường trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đã Xuất bản

20.07.2023

Cách trích dẫn

Đặng , T. T. A., Nguyễn , T. P. L., Nguyễn , T. H. M., & Phạm , T. T. (2023). Xây dựng và sử dụng bài tập phân hóa nhằm phát hiện học sinh giỏi Hóa học lớp 10 Trung học phổ thông. Tạp Chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 7), 50–56. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/871

Số

Chuyên mục

Các bài báo