Vận dụng mô hình 5E trong dạy học chủ đề "Nguyên tố nhóm VIIA" (Hóa học 10) nhằm phát triển năng lực nhận thức hóa học cho học sinh trung học phổ thông

Các tác giả

  • Nguyễn Kim Chi Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Đặng Thị Thuận An Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Lê Trần Diệu My Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Nguyễn Thị Lan Anh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Dương Thị Tuyết Nữ Trường THPT Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Tóm tắt

The 2018 General Education Program  requires teachers to change teaching methods to match the goals of developing students' competencies. On the basis of theoretical analysis of the 5E teaching model; teaching and developing competence; chemical cognitive competence, the article shows the response of the 5E teaching model in teaching to develop cognitive chemistry competence and proposes a teaching process that concretizes the 5E teaching model, from there, apply to design the teaching topic “Elements of group VIIA” in order to develop chemical cognitive competence for students. The initial experimental results show that the 5E teaching model helps to develop the chemical cognitive competence of high school students

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm Thông tư số 32/2018/ TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học (ban hành kèm Thông tư số 32/2018/ TT-BGDĐT ngày 26/12/2018).

Bybee, R. W., Taylor, J. a, Gardner, A., Scotter, P. V, Powell, J. C., Westbrook, A., & Landes, N. (2006). The BSCS 5E Instructional Model: Origins, Effectiveness, and Applications (Executive Summary). Colorado Springs, Co: BSCS.

Cao Cự Giác, Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn (2022). Hóa học 10 (bộ Chân trời sáng tạo). NXB Giáo dục Việt Nam.

Fazelian, P., & Soraghi, S. (2010). The effect of 5E instructional design model on learning and retention of sciences for middle class students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 140-143.

Nguyễn Đăng Thuấn, Nguyễn Hoàng Phúc (2020). Vận dụng mô hình dạy học 5E trong dạy học chương “Chất khí” (Vật lí 10) ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 492, 34-39.

Phạm Thị Bích Đào, Vũ Thị Minh Nguyệt (2016). Vận dụng mô hình 5E thiết kế chủ đề tích hợp liên môn trong tài liệu học tập môn KHTN nhằm phát triển năng lực học sinh. Tạp chí Khoa học giáo dục, 131, 61-66.

Quản Minh Hòa (2021). Vận dụng mô hình dạy học 5E tổ chức dạy học mạch nội dung “Âm thanh” phát triển năng lực khoa học tự nhiên của học sinh trung học cơ sở. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 18(8), 1509-1523.

Siwawetkul, S., & Koraneekij, P. (2020). Effect of 5E instructional model on mobile technology to enhance reasoning ability of lower primary school students. Kasetsart Journal of Social Sciences, 41(1), 40-45.

Vũ Phương Liên, Trần Thị Thu Phương (2022). Dạy học phần “Hợp chất chứa nitrogen” - Hóa học 12 theo mô hình 5E nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Hóa học cho học sinh. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 18(12), 42-48.

Vũ Thị Minh Nguyệt (2016). Vận dụng mô hình 5E trong dạy học khoa học qua khám phá thiết kế kế hoạch bài học. Tạp chí Giáo dục, 384, 60-62.

Đã Xuất bản

20.07.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , K. C., Đặng , T. T. A., Lê , T. D. M., Nguyễn, T. L. A., & Dương , T. T. N. (2023). Vận dụng mô hình 5E trong dạy học chủ đề "Nguyên tố nhóm VIIA" (Hóa học 10) nhằm phát triển năng lực nhận thức hóa học cho học sinh trung học phổ thông . Tạp Chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 7), 76–82. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/876

Số

Chuyên mục

Các bài báo