Vận dụng mô hình "Lớp học đảo ngược" trong dạy học chương Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm (Hóa học 12) nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh

Các tác giả

  • Nguyễn Mậu Đức Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Nguyễn Văn Kiệt Trường Đại học Kĩ thuật - Công nghệ Cần Thơ
  • Phạm Thị Thùy Linh Trường Đại học Kĩ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Tóm tắt

Self-study competence is an important competence that needs to be developed so that students can adapt to the constant changes of life, integrate with the world of technology and constantly study to improve their level. The article presents the application of the flipped classroom model in teaching the chapter “Alkali metals, alkaline earth and aluminum” in order to develop self-study competence for high school students. The study was conducted on 88 students. Experimental results showed that the application of the flipped classroom model in teaching chemistry has a positive effect on the development of students' self-study competence.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Lương Quốc Thái (2022). Dạy học chủ đề giáo dục STEM “Chế tạo soda hoa quả” (Hóa học 11) theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh. Tạp chí Giáo dục, 22(5), 31-36.

Maertz, C. P., Fisher, C. D., King, E. B., & Tague, N. R. (2016). Developing self-directed learners: A framework for issue-based learning. Journal of Education for Business, 91(5), 267-273.

Nguyễn Cảnh Toàn (2009). Tự học thế nào cho tốt. NXB Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Văn Đại, Đào Thị Việt Anh (2019). Xây dựng khung năng lực tự học của học sinh trung học phổ thông trong dạy học hóa học theo mô hình Blended learning. Tạp chí Giáo dục, 458(2), 45-50.

Nguyễn Hoàng Trang, Bùi Thị Thơm (2023). Tổ chức dạy học chủ đề “Liên kết hóa học” (Hóa học 10) theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh. Tạp chí Giáo dục, 23(7), 19-23.

Phạm Thị Bích Đào, Nguyễn Thị Thái, Nguyễn Thị Lan Anh và Ngô Hồng Đào (2022). Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học trực tuyến kết hợp trực tiếp trong môn hóa học ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 18(10), 33-38.

Vương Cẩm Hương (2018a). Thực trạng phát triển năng lực tự học hóa học hữu cơ và thiết kế phiếu hướng dẫn tự học cho học sinh ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 63(10), 156-166.

Vương Cẩm Hương (2018b). Quy trình xây dựng bài học theo chủ đề môn hóa học theo hướng phát triển năng lực tự học của học sinh ở trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục, 8(1), 80-84.

Đã Xuất bản

20.07.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , M. Đức, Nguyễn , V. K., & Phạm , T. T. L. (2023). Vận dụng mô hình "Lớp học đảo ngược" trong dạy học chương Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm (Hóa học 12) nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh. Tạp Chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 7), 94–99. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/879

Số

Chuyên mục

Các bài báo