Xây dựng học liệu điện tử về thí nghiệm hóa học ở trường trung học phổ thông

Các tác giả

  • Nguyễn Mậu Đức Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Lưu Thị Lương Yến Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Nguyễn Khánh Linh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Nguyễn Huyền My Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Phan Thị Ngân Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

With the increasingly strong support of information and communication technology, the use of e-learning materials has many opportunities for development, contributing to the innovation of current teaching methods in high schools. This study proposes rules for building electronic learning materials on chemical experiments and provides a system of objective multiple-choice questions about the experiment; videos about chemistry experiments; experimental tests through ispring software in the Chemistry program for grades 10, 11, 12. Through electronic learning materials, lessons will be designed vividly, creating conditions for students to promote their positivity, self-discipline, passion, and interest in learning. We hope that the electronic learning materials that we have built will be a reference source for teachers and students in the process of accessing and improving their experimental competence.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2016). Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22/04/2016 về quy định ứng dụng thông tin trong quản lí, tổ chức đào tạo qua mạng.

Bộ GD-ĐT (2018). Thông tư số 11/2018/TT-BGDĐT ngày 06/04/2018 của Bộ GD-ĐT về ban hành tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục.

Đỗ Anh Dũng, Trần Thị Thuý (2020). Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần “Tiếng Anh 1” của sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Tạp chí Giáo dục, 486, 39-40.

Nguyễn Cương, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Sửu, Đặng Thị Oanh, Trần Trung Ninh, Nguyễn Mai Dung, Hoàng Văn Côi, Nguyễn Đức Dũng (2010). Thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học Hóa học (tập 3). NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Minh Tân (2012). Tài liệu điện tử dạy học một mô hình phần mềm dạy học tích hợp. Tạp chí Giáo dục, 280, 51-53.

Nguyễn Minh Tuấn, Hồ Huyền Trang (2017). Thực trạng khai thác, sử dụng Internet và học liệu điện tử để học tập của học viên giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 6, 184-190.

Nguyễn Thị Huệ, Quách Thuỳ Nga (2017). Thiết kế và sử dụng học liệu điện tử nhằm hỗ trợ học sinh học Toán ở tiểu học. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 10, 184-190.

Trần Dương Quốc Hòa (2015). Vai trò và hình thức sử dụng học liệu điện tử với tư cách là phương tiện dạy học.

Tạp chí Giáo dục, 372, 20-50.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , M. Đức, Lưu , T. L. Y., Nguyễn , K. L., Nguyễn , H. M., & Phan , T. N. (2023). Xây dựng học liệu điện tử về thí nghiệm hóa học ở trường trung học phổ thông . Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 84–89. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/985

Số

Chuyên mục

Các bài báo