Thực trạng hoạt động giáo dục giới tính cho học sinh tại các trường tiểu học công lập trên địa bàn quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Phạm Thị Thu Hằng Học viên cao học Khóa 21.1 Quản lí giáo dục, Trường Đại học Sài Gòn

Tóm tắt

In primary education, sex education is an indispensable activity, which positively contributes to the comprehensive development of students. The article explores the current situation of sex education activities for students in public primary schools, surveyed at primary schools in Binh Tan district, Ho Chi Minh city through related activities. Based on the analysis results, the article proposes relevant recommendations to enhance sex education activities for students in public primary schools in general and public primary schools in Binh Tan district in particular, in order to achieve this goal with higher efficiency.

Tài liệu tham khảo

Bùi Ngọc Oánh (2006). Tâm lí học giới tính và giáo dục giới tính. NXB Giáo dục.

Bùi Ngọc Sơn, Trần Thị Thu Hương (2008). Giáo dục giới tính tuổi vị thành niên. NXB Giáo dục.

Bùi Thị Thơm, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Mai Hương (2010). Giáo dục giới tính cho học sinh. NXB Văn hoá - Thông tin.

Lê Thị Bé Nhung (2017). Giáo dục giới tính dành cho học sinh tiểu học. NXB Trẻ.

Nguyễn Minh Giang (2016). Thực trạng giáo dục giới tính ở trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 10(88), 161-168.

Nguyễn Minh Giang, Lê Thị Thu Lý (2019). Xây dựng một số nội dung và hoạt động giáo dục giới tính cho học sinh lớp 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, 446, 24-29.

Nguyễn Minh Giang, Phạm Tường Yến Vũ (2015). Giải pháp hỗ trợ giáo viên trong dạy học nội dung giáo dục giới tính cho học sinh lớp 4 và 5. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 6(71), 134-146.

Đã Xuất bản

20.07.2023

Cách trích dẫn

Phạm , T. T. H. (2023). Thực trạng hoạt động giáo dục giới tính cho học sinh tại các trường tiểu học công lập trên địa bàn quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 7), 230–235. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/907

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả