Vận dụng phương pháp trò chơi hóa (Gamification) để thiết kế và tổ chức dạy học môn Địa lí lớp 12

Các tác giả

  • Hà Văn Thắng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Liên Khương Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phạm Thị Thu Hằng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Vũ Xuân Nam Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Digital transformation in education requires increased application of technology to innovate teaching methods. This article presents how to apply gamification to design and organize lesson plans for Grade 12 Geography at some high schools in Ho Chi Minh City. Quantitative research with experimental design is the main method used in this study. The results show that organizing lessons according to a gamification approach has initially achieved positive results in implementing lesson objectives; promoting the active participation of learners in a series of learning activities based on technology applications. This is reflected in the good results of the test and the high proportions of students “agreeing” with the lesson plan evaluation criteria. Gamification provides an approach to innovate the way of organizing geography lessons to meet the requirements of educational innovation in our country today.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT, Chương trình ETEP (2020). Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học phổ thông môn Địa lí.

Ciprian, V. (n.d.). Gamification - An Innovative Teaching Method.

Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: defining “gamification”. Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments, 9-15.

Kapp, K. M. (2012). The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education. John Wiley & Sons.

Nguyễn Hùng Cường, Ngô Thị Hồng Nhung, Nguyễn Minh Phương, Phạm Minh Hiền (2023). Nghiên cứu và đề xuất cơ chế trò chơi hóa trong phương pháp đào tạo bậc đại học theo hình thức đào tạo kết hợp giữa trực tiếp và trực. Tạp chí Khoa học, Học viện Phụ nữ Việt Nam, 22(2), 76-86.

Rabah, J., Cassidy, R., & Beauchemin, R. (2018). Gamification in education: Real benefits or edutainment. 17th European Conference on E-Learning, Athens, Greece, 489-497.

Trần Công Phong, Nguyễn Trí Lân, Chu Thuỳ Anh, Trương Xuân Cảnh, Nguyễn Thị Hồng Vân, Lương Việt Thái, Đỗ Đức Lân (2019). Chuyển đổi số trong giáo dục. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 17, 1-7.

Tải xuống

Đã Xuất bản

18.05.2024

Cách trích dẫn

Hà, V. T., Nguyễn, T. L. K., Phạm, T. T. H., & Vũ, X. N. (2024). Vận dụng phương pháp trò chơi hóa (Gamification) để thiết kế và tổ chức dạy học môn Địa lí lớp 12. Tạp Chí Giáo dục, 24(10), 24–29. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1866

Số

Chuyên mục

Các bài báo