Tổng quan về phát triển năng lực số trong dạy học cho sinh viên các trường đại học trên thế giới và Việt Nam hiện nay

Các tác giả

  • Châu Thị Hồng Nhự Trường Đại học Phú Yên

Tóm tắt

Digital competencies are understood as the appropriate abilities of an individual to live, study and work in a digital society. The article provides an overview of domestic and foreign research on digital competence in teaching and development of digital competence in teaching for students at pedagogical universities. The research focuses on two main directions, namely research on digital competence in teaching and research on developing digital competence in teaching for students in universities around the world and in Vietnam. The research will be the basis for pedagogical universities to propose measures to develop digital competencies in teaching for students in order to improve training quality to meet the requirements of digital transformation in education in the current period.

Tài liệu tham khảo

Basilotta-Gómez-Pablos, V., Matarranz, M., Casado-Aranda, L. A., & Otto, A. (2022). Teachers’ digital competencies in higher education: a systematic literature review. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 19(1), 1-16.

Đỗ Văn Hùng (chủ biên, 2021). Khung năng lực số dành cho sinh viên. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đỗ Văn Hùng, Trần Đức Hòa (2022). Năng lực số dành cho giảng dạy và học tập trực tuyến. Tạp chí Thông tin và Tư liệu, 2, 3-11.

From, J. (2017). Pedagogical Digital Competence- Between Values, Knowledge and Skills. Higher Education Studies, 7(2), 43-50.

Guerriero, S. (2013). Teachers’ pedagogical knowledge and the teaching profession: Background report and project objectives. Better Policies for Better Lives, 1-7.

Guerriero, S. (2014). Teachers’ pedagogical knowledge and the teaching profession. Teaching and Teacher Education, 2(1), 1-7.

Lameras, P., & Moumoutzis, N. (2021). Towards the development of a digital competency framework for digital teaching and learning. In 2021 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 1226-1232. IEEE.

Lê Anh Vinh, Bùi Diệu Quỳnh, Đỗ Đức Lân, Đào Thái Lai, Tạ Ngọc Trí (2021). Xây dựng khung năng lực số cho học sinh phổ thông. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, số đặc biệt tháng 7, 1-11.

Lê Thị Kim Loan (2019). Phát triển năng lực công nghệ thông tin trong dạy học cho sinh viên sư phạm ở trường đại học. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Lê Trung Nghĩa (2022). Giáo dục để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân có đầy đủ năng lực số - Nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục để phục vụ cho chương trình chuyển đổi số quốc gia?”. Kỉ yếu hội thảo “Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh mới”, Đại học Huế, tr 348-355.

Mai Anh Thơ, Đỗ Văn Hùng (2023). Đánh giá năng lực số sinh viên: Phương pháp tiếp cận, tiêu chí và công cụ đánh giá. Tạp chí Thông tin và Tư liệu, 1, 3-12.

Mai Anh Thơ, Huỳnh Ngọc Thanh, Ngô Anh Tuấn (2021). Khung năng lực số cho sinh viên đại học: Từ các công bố gợi mở hướng tiếp cận cho Việt Nam. Tạp chí Khoa học giáo dục Kỹ thuật, 66, 101-111.

Mattar, J., Santos, C. C., & Cuque, L. M. (2022). Analysis and Comparison of International Digital Competence Frameworks for Education. Education Sciences, 12(12), 932.

Nguyễn Thị Thanh Nga (2022). Phát triển năng lực số cho học sinh trung học qua môn Ngữ văn. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 18(11), 6-12.

Phan Anh Hùng (2019). Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên đại học ngành Sư phạm Toán với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Vinh.

Phan Chí Thành (2020). Đánh giá năng lực sử dụng công nghệ thông tin của giảng viên trong dạy học trực tuyến. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tiêu Thị Mỹ Hồng (2021). Yêu cầu đối với việc đào tạo giáo viên trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nnam hiện nay. Kỉ yếu Hội thảo quốc tế “Các vấn đề mới trong khoa học giáo dục: tiếp cận liên ngành và xuyên ngành”. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ (2019). Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/1/2019 về việc Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030.

Trần Thị Tâm Minh (2022). Bồi dưỡng kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động giáo dục cho giáo viên mầm non. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

UNESCO (2008a). ICT competency standards for teachers: the framework of educational policies. United Kingdom: UNESCO.

UNESCO (2008b). ICT competency standards for teachers: standards of competence modules. United Kingdom: UNESCO.

UNESCO (2008c). ICT competency standards for teachers: framework guidelines for implementation. United Kingdom: UNESCO.

UNESCO (2011). UNESCO ICT competency framework for teachers.

UNESCO (2018). ICT Competency Framework for Teachers - ICT CFT (Ver 3).

UNESCO (2022a). Digital transformation in education in Asia Pacific. UNESCO, Paris.

UNESCO (2022b). Guidelines for ICT in education policies and masterplans. UNESCO, Paris.

Đã Xuất bản

20.07.2023

Cách trích dẫn

Châu , T. H. N. (2023). Tổng quan về phát triển năng lực số trong dạy học cho sinh viên các trường đại học trên thế giới và Việt Nam hiện nay. Tạp Chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 7), 305–309. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/924

Số

Chuyên mục

Các bài báo