Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử trong dạy học các chủ đề Lịch sử thế giới (Lịch sử 10)

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Ninh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Nguyễn Thị Thu Phương Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Tuyên Quang

Tóm tắt

Improving education quality has always been the goal of the education sector in general and of high schools in particular. To improve education quality requires high schools to improve teaching quality as well as the effectiveness of fostering excellent students. Therefore, improving the quality of fostering excellent students in high schools is always considered a key task. On the basis of theoretical research, the article proposes a number of measures to foster effective history students in teaching 10th grade world history topics in high schools. This is a difficult and long-term task that requires a lot of effort and wisdom of the teacher, requiring each teacher to know how to find out, research, summarize experiences and measures to help students understand basic, focused and in-depth knowledge.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2012). Tài liệu tập huấn phát triển chuyên môn giáo viên trường trung học phổ thông Chuyên, môn Lịch sử.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2022). Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đỗ Ngọc Thống (2007). Bồi dưỡng học sinh giỏi ở một số nước phát triển. http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/boi-duong-hoc-sinh-gioi-o-mot-so-nuoc-phat-trien-1190709634.htm

Đỗ Thanh Bình (tổng chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (chủ biên) (2022). Lịch sử 10 (bộ sách Cánh diều). NXB Đại học Sư phạm.

Nghiêm Đình Vỳ (chủ biên), Lại Bích Ngọc, Lương Kim Thoa, Nguyễn Văn Đoàn (2004). Lịch sử thế giới trung cổ đại. NXB Đại học Sư phạm.

Nghiêm Đình Vỳ (chủ biên), Trần Thị Vinh (chủ biên), Nguyễn Ngọc Cơ, Đào Tuấn Thành, Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Văn Ninh (2020). Dạy học phát triển năng lực môn Lịch sử trung học phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Trọng Hậu, Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Sĩ Thư (2012). Quản lí giáo dục - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Văn Ánh (2020). Lịch sử văn minh thế giới. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Văn Ninh (chủ biên), Dương Tấn Giàu, Lê Thị Huyền, Tống Thị Quỳnh Hương, Trương Trung Phương (2019). Sử dụng tranh biếm họa trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sở GD-ĐT Tuyên Quang (2019). Tài liệu bồi dưỡng về giáo dục Lịch sử Chương trình giáo dục phổ thông, cấp trung học phổ thông.

Trương Thị Phượng (2020). Thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi theo hướng phát triển năng lực người học ở các trường trung học phổ thông huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 5, 14-17.

Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng (1998). Lịch sử thế giới cận đại. NXB Giáo dục.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , V. N., & Nguyễn , T. T. P. (2023). Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử trong dạy học các chủ đề Lịch sử thế giới (Lịch sử 10). Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 69–74. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/980

Số

Chuyên mục

Các bài báo