Thực trạng quản lí hoạt động phát triển nghề nghiệp cho giáo viên mầm non tư thục ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Các tác giả

  • Nguyễn Diệu Cúc Học viện Quản lí giáo dục
  • Nguyễn Thị Loan Trường Mầm non Tú Chi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Tóm tắt

Preschool teachers are those who play an important part in nurturing, caring, and educating children, and helping them to get knowledge and skills for full development. Moreover, they also have an essential role in enhancing the quality of preschool education, especially in the new context. This article aims to research and analyze the reality of career development activities management for teachers at some private preschools in Dong Da district, Hanoi city in the context of the COVID-19 pandemic; therefore, to illustrate the advantages and disadvantages of the management of managers. The research uses a mixed approach and converging parallel mixed method design, which uses textual data analysis of 5 private preschools, questionnaire surveys with 98 teachers, and deep interviews with 25 managers, and teachers of private preschools.

Tài liệu tham khảo

Bùi Thị Anh Vân (2022). Hoạt động phát triển chuyên môn của giáo viên phổ thông môn tiếng Anh trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tạp chí Giáo dục, 22(7), 52-57.

Crawford, A., Vaughn, K. A., Guttentag, C. L., Varghese, C., Oh, Y., & Zucker, T. A. (2021). “Doing What I can, but I got no Magic Wand:” A Snapshot of Early Childhood Educator Experiences and Efforts to Ensure Quality During the COVID-19 Pandemic. Early Childhood Education Journal, 49(5), 829-840. https://doi.org/10.1007/s10643-021-01215-z

Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design (3rd ed.). Sage.

Duran, M. (2021). The effects of COVID-19 pandemic on preschool education. International Journal of Educational Methodology, 7(2), 249-260. https://doi.org/10.12973/ijem.7.2.249

Mai Phan Nhã Trúc (2020). Quản lí hoạt động bồi dưỡng năng lực chăm sóc, giáo dục trẻ cho đội ngũ giáo viên mầm non tại huyện Trà Ôn, tĩnh Vĩnh Long. Luận văn thạc sĩ Quản lí giáo dục, Trường Đại học Trà Vinh.

Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012). Đại cương khoa học quản lí. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Sơn Hải (2022). Hỗ trợ giáo viên dạy học trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19: kinh nghiệm từ Nhật Bản, Hàn Quốc và một số khuyến nghị. Tạp chí Giáo dục, 22(7), 58-64.

Văn Thị Viễn (2021). Quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên các trường mầm non tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo chuẩn nghề nghiệp. Luận văn thạc sĩ Quản lí giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

Vonk, H. (1991). Some trends in the development of curricula for the professional preparation of primary and secondary school teachers in Europe: A comparative study. British Journal of Educational Studies, 39(2), 117-137.

Vũ Nguyệt Ánh (2019). Tổ chức bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên Trường Mầm non thực hành Linh Đàm, thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sĩ Quản lí giáo dục, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , D. C., & Nguyễn , T. L. (2023). Thực trạng quản lí hoạt động phát triển nghề nghiệp cho giáo viên mầm non tư thục ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 219–224. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1011

Số

Chuyên mục

Các bài báo