Thực trạng quản lí hoạt động dạy học môn Khoa học tự nhiên tại các trường trung học cơ sở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Các tác giả

  • Nguyễn Diệu Cúc Học viện Quản lí giáo dục
  • Nguyễn Thị Thanh Dung Trường Trung học cơ sở Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Tóm tắt

According to the 2018 General Education Curriculum, Natural Science is a compulsory subject built and developed on the foundation of Physics, Chemistry, Biology and Earth Science. This regulation sets new requirements for the organization and management of teaching and learning Natural Science in secondary schools. This paper aims to investigate and analyze the current situation of management of teaching and learning Natural Science at secondary schools in Thuong Tin District, Hanoi to point out the strengths and weaknesses in school management of school principals. The study employs mixed approach and convergent parallel mixed method design, which uses and analyzes textual data of 5 secondary schools through survey questionnaire with 60 teachers and in-depth interviews with 25 primary school principals and teachers. Research results are presented on four aspects of functions: planning, organizing, directing, and checking.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Bộ GD-ĐT (2021). Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design (3rd ed.). Sage.

Chu Văn Quảng (2018). Quản lí hoạt động dạy học môn Khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở Huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Nguyễn Thị Minh Chính (2023). Quản lí hoạt động dạy học môn Khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tân Trào, 9, 115-121.

Nguyễn Văn Hộ (2002). Lí luận dạy học. NXB Giáo dục.

Trần Kiểm (2008). Khoa học quản lí giáo dục - một số vấn đề lí luận và thực tiễn. NXB Đại học Sư phạm.

Vũ Văn Bắc (2022). Quản lí hoạt động dạy học môn Khoa học tự nhiên theo Chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường trung học cơ sở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , D. C., & Nguyễn , T. T. D. (2023). Thực trạng quản lí hoạt động dạy học môn Khoa học tự nhiên tại các trường trung học cơ sở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 276–281. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1028

Số

Chuyên mục

Các bài báo