Sự tham gia của các bên liên quan trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: nghiên cứu trường hợp tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thường Tín, Hà Nội

Các tác giả

  • Nguyễn Diệu Cúc Học viện Quản lí giáo dục

Tóm tắt

Extra-curricular educational activities aim to consolidate and further develop students’ learned knowledge. These activities require the participation and support of relevant stakeholders to reach the optimum effectiveness. The objective of this study is to explore the views of school and local community representatives on stakeholder engagement in extracurricular activities. The study was carried out at a junior high school in Thuong Tin district, Hanoi city. From the interview data of 10 people including school managers, teachers, representatives of local organizations and individuals, the research results show that the issue of engaging parents in extra-curricular educational activities proved to be the biggest challenge for schools. In addition, altering the teachers' personal perception of extracurricular educational activities, intensifying the principal's supervision, and improving the efficiency of promotional activities to the local community are also points for consideration to enhance stakeholder engagement. The study has practical significance and is the basis for further studies to come up with solutions to engage stakeholders in extracurricular activities.

Tài liệu tham khảo

Abizada, A., Gurbanova, U., Iskandarova, A., & Nadirzada, N. (2020). The effect of extracurricular activities on academic performance in secondary school: The case of Azerbaijan. International Review of Education, 66(4), 487-507.

Haensly, P. A., Lupkowski, A. E., & Edlind, E. P. (1985). The role of extracurricular activities in education. The High School Journal, 69(2), 110-119.

Kariyana, I., Maphosa, C., & Mapuranga, B. (2012). The Influence of Learners’ Participation in School Co-curricular Activities on Academic Performance: Assessment of Educators’ Perceptions. Journal of Social Sciences, 33(2), 137-146.

Kenneth, R. B., Blake, N., Mark, N., & Phil, G. (2012). Clarifying the meaning of extracurricular activity: A literature review of definitions. American Journal of Business Education, 5(6), 693-703.

Kim Dung (2009). Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông: Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 17, 170-181.

Lê Văn Thắng, Nguyễn Đình Sâm (2019). Thực trạng và biện pháp quản lí hoạt động ngoài giờ lên lớp của Hiệu trưởng các trường dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 10, 75-80.

Massoni, E. (2011). Positive Effects of Extra Curricular Activities on Students. ESSAI, 9(17), 84-87.

Shulruf, B. (2011). Do extra-curricular activities in schools improve educational outcomes? A critical review and meta-analysis of the literature. International Review of Education, 56, 591-612.

Trịnh Văn Biểu, Lê Thị Kim Dung (2009). Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông: Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 17, 170-181.

Võ Nguyên Du, Võ Thị Hoàng Yến (2020). Quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng trải nghiệm cho học sinh ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, 28-33.

Yin, R. K. (2002). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Tải xuống

Đã Xuất bản

21.12.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , D. C. (2022). Sự tham gia của các bên liên quan trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: nghiên cứu trường hợp tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thường Tín, Hà Nội . Tạp Chí Giáo dục, 22(16), 50–54. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/509

Số

Chuyên mục

Các bài báo