Nghiên cứu về các công cụ bảo đảm chất lượng bên trong ở một số trường đại học trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam

Các tác giả

  • Nguyễn Hữu Cương Trường Đại học Tôn Đức Thắng
  • Phạm Thị Tuyết Nhung Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
  • Tạ Thị Thu Hiền Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Phạm Thị Hương Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Bảo đảm chất lượng bên trong là một thành tố quan trọng của giáo dục đại học. Nhiều trường đại học trên thế giới đã xây dựng và triển khai thành công mô hình bảo đảm chất lượng bên trong, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, quản lí và cơ hội việc làm cho người tốt nghiệp. Nghiên cứu gần đây của UNESCO về triển khai bảo đảm chất lượng bên trong tại tám trường đại học khác nhau trên thế giới đã cung cấp những kết quả có giá trị học học thuật và thực tiễn cao. Bài báo này phân tích các công cụ bảo đảm chất lượng bên trong ở các trường đại học trên thế giới qua các nghiên cứu của UNESCO để từ đó đưa ra các khuyến nghị cho các trường đại học Việt Nam. Khi mà hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong ở nhiều trường đại học Việt Nam vẫn còn đang ở giai đoạn ban đầu phát triển thì những kết quả từ nghiên cứu của UNESCO sẽ rất hữu ích để các trường tham khảo.

Tài liệu tham khảo

AlHamad, B. & Aladwan, R. (2017). From externally to internally driven quality assurance: University of Bahrain. Paris: IIEP-UNESCO.

Daguang, W., Zuoxu, X., Fan, W., & Yanjie, Q. (2017). Enhancing teaching and learning through internal quality assurance: Xiamen University, China. Paris: IIEP-UNESCO.

Fuller, M., Henderson, S., & Bustamante, R. (2015). Assessment leaders’ perspectives of institutional cultures of assessment: A Delphi study. Assessment & Evaluation in Higher Education, 40(3), 331-351.

Ganseuer, C. & Pistor, P. (2017). From tools to an internal quality assurance system: University of Duisburg-Essen, Germany. Paris: IIEP-UNESCO.

IIEP-UNESCO. (2006). External quality assurance: Options for higher education managers. Paris: IIEP-UNESCO.

Kuria, M. & Marwa, S. M. (2017). Shaping internal quality assurance from a triple heritage: Daystar University, Kenya. Paris: IIEP-UNESCO.

Lamagna, C., Villanueva, C. C., & Hassan, F. (2017). The effects of internal quality assurance on quality and employability: American International University - Bangladesh. Paris: IIEP-UNESCO.

Lange, L. & Kriel, L. (2017). Integrating internal quality assurance at a time of transformation: University of the Free State, South Africa. Paris: IIEP-UNESCO.

Martin, M (2018). Internal quality assurance: Enhancing higher education quality and graduate employability. Paris: IIEP-UNESCO.

Nguyen, C. H., & Shah, M. (2019). Quality assurance in Vietnamese higher education: Policy and practice in the 21st century. Cham: Palgrave Macmillan.

Nguyen, C. H, Ta, T. T. H., & Nguyen, T. T. H. (2017). Achievements and lessons learned from Vietnam’s higher education quality assurance system after a decade of establishment. International Journal of Higher Education, 6(2), 153-161.

Pham, H. T. (2019). Limited legitimacy among academics of centrally driven approaches to internal quality assurance in Vietnam. Journal of Higher Education Policy and Management, 41(2), 172-185.

Pham, H. T., & Nguyen, C. H. (2020). Academic staff quality and the role of quality assurance mechanisms: The Vietnamese case. Quality in Higher Education. DOI: https://doi.org/10.1080/13538322.2020.1761603.

Pham, T. T. N. (2020). Multiple meta-assessment measures of a quality process: toward institutional effectiveness. Quality Assurance in Education, 28(2), 123-136.

Vettori, O., Ledermüller, K., Schwarzl, C., Höcher, J., & Zeeh, J. (2017). Developing a quality culture through internal quality assurance: Vienna University of Economics and Business, Austria. Paris: IIEP-UNESCO.

Villalobos, P., Rojas, A., Honorato, F., & Donoso, S. (2017). Mainstreaming internal quality assurance with management: University of Talca, Chile. Paris: IIEP-UNESCO.

Quốc hội (2018). Luật số 34/2018/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.01.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn, H. C., Phạm, T. T. N., Tạ, T. T. H., & Phạm, T. H. (2021). Nghiên cứu về các công cụ bảo đảm chất lượng bên trong ở một số trường đại học trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam. Tạp Chí Giáo dục, 493(1), 13–17. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/5

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>