Chuyển đổi số trong dạy và học ở Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang: thực trạng và khuyến nghị

Các tác giả

  • Diêm Tuyết Mai Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang
  • Đàm Thuận Minh Bình Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Tóm tắt

In the trend of international integration, the profound impact of technology 4.0, the role of digital transformation in all fields is an indispensable requirement for all aspects of life in general and of education in particular. This study deals with digital transformation in teaching and learning at Bac Giang Agriculture and Forestry University, consisting of 2 parts. Part 1 investigates the current situation of digital transformation. Part 2 provides solutions and recommendations to improve the effectiveness of the transformation process in teaching and learning. The study will provide practical reference information for administrators in making development policies of the University in implementing digital transformation. The study will reflect lecturers more information to change themselves to catch up with the trend of the digital era, remind learners to realize the importance of self-study, research and exploit digital resources, and be useful reference source for further research. Furthermore, the study will reflect lecturers more information to change themselves to catch up with the trend of the digital era, remind learners to realize the importance of self-study, research and exploit digital resources, and be useful reference source for further research.

Tài liệu tham khảo

Collis, B., & Moonen, J. (2001). Flexible learning in a digital world: Experiences and expectations. Kogan Page.

Mazzone, D. M. (2014). Digital or Death: Digital Transformation - The Only Choice for Business to Survive Smash and Conquer (1st ed.). Mississauga, Ontario: Smashbox Consulting Inc.

Packmohr, S. (2019). Teaching Digital Transformation. Proceedings of the Third International Symposium on Supply Chain 4.0: Challenges and Opportunities of Digital Transformation, Intelligent Manufacturing and Supply Chain Management, pp. 12-13.

Phùng Thế Vinh (2019). Quản trị đại học theo tinh thần doanh nghiệp: Nghiên cứu điển hình một số trường đại học khối ngành Kinh tế - Kinh doanh trên địa bàn Hà Nội. Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thomas M. Siebel (2019). Chuyển đổi số (Phạm Anh Tuấn dịch). NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ (2020). Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Vũ Văn Tuấn (2022). Chuyển đổi số trong dạy và học tại Trường Đại học Luật Hà Nội đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đổi mới giáo dục hiện nay. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tân trào, 1, 175-182.

Westerman, G., Calméjane, D., Bonnet, D., Ferraris, P., & McAfee, A. (2011). Digital transformation: A roadmap for billion-dollar organizations. MIT Center for Digital Business and Capgemini Consulting.

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Diêm , T. M., & Đàm, T. M. B. (2024). Chuyển đổi số trong dạy và học ở Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang: thực trạng và khuyến nghị. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 296–302. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1231

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.