Thực trạng hoạt động giáo dục pháp luật về biển, đảo cho học viên Học viện Hải quân

Các tác giả

  • Phạm Thế Kiên Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
  • Nguyễn Hữu Bình Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Tóm tắt

In the context that the world is entering the “ocean era”, education for the law on national sovereignty, territory, and territorial waters is essential. The goal of this article is to understand the current situation of legal education activities on the sea and islands for Naval Academy students. Research data were collected from survey results of 106 managers, lecturers and 327 students of the Naval Academy; data were processed using SPSS 22.0 statistical software. Research results show that managers, lecturers and students are correctly aware of the meaning and importance of legal education activities on the sea and islands for students; however, there is still a part of managers, lecturers and students have insufficient awareness of legal education activities on the sea and islands for Naval Academy students. The effectiveness of using methods and forms of organizing legal education activities on the sea and islands for Naval Academy students has not met students' expectations. Therefore, management entities need to improve the effectiveness of legal education activities on the sea and islands for Naval Academy students to meet current educational innovation requirements.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2007). Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Đỗ Thị Thu Hằng (2017). Quản lí hoạt động tham gia giáo dục pháp luật cho sinh viên không chuyên luật trong các trường đại học. Luận án tiến sĩ Quản lí giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Liên Hợp quốc (1982). Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển.

Quốc hội (2012). Luật Biển Việt Nam. Luật số 18/2012/QH13, ban hành ngày 21/6/2012.

Quý Lâm (2015). Biển, đảo Việt Nam: Nguồn cội từ bao đời. NXB Hồng Đức.

Trần Đức Thạnh (chủ biên, 2012). Biển đảo Việt Nam - Tài nguyên vị thế và những kì quan địa chất, sinh thái tiêu biểu. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.

Trịnh Quân Đạt (2019). Tích hợp giáo dục ý thức chủ quyền biển, đảo quốc gia trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông. Kỉ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019, Trường Đại học Đồng Tháp, tr 33-38.

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Phạm , T. K., & Nguyễn , H. B. (2024). Thực trạng hoạt động giáo dục pháp luật về biển, đảo cho học viên Học viện Hải quân. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 334–339. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1341

Số

Chuyên mục

Các bài báo