Thực trạng hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường ở các trường trung học phổ thông tỉnh Bình Thuận

Các tác giả

  • Phạm Thế Kiên Đại học Huế
  • Trương Văn Biên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Tóm tắt

The objective of this study is to find out the current situation of building school culture in high schools in Binh Thuan province. Research data is collected from survey results of 50 managers, 150 teachers and 300 students of 4 high schools in Binh Thuan province. The data is processed by SPSS statistical software 22.0. The research results show that, in general, administrators, teachers and students have a correct awareness of the role of school culture building activities for the comprehensive development of the school; however, still a part of teachers and students have insufficient awareness about building school culture. In addition, the content, organizational form, participating forces and conditions for building school culture still have certain limitations and inadequacies.

Tài liệu tham khảo

Andrea Gabor & Joseph T. Mahoney (2013). Chester Barnard and the Systems Approach to Nurturing Organization. Oxford University Press.

Cao Thị Thu Hiền (2018). Thực trạng xây dựng văn hóa nhà trường ở các trường tiểu học quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 6, 34-38.

Christopher R. Wagner (2006). The school leader’s tool for assessing and improving. Western Kentucky University.

Dixon, N. (1994). Organizational Learning Cycles. McGraw-Hill, New York.

Đỗ Tiến Sỹ (2018). Phát triển năng lực nhà giáo trong xây dựng văn hóa nhà trường. Tạp chí Quản lí giáo dục, 3, 12-14.

Kent D. Peterson & Terrence E. Deal (2008). How Leaders Influence the culture of school. Realizing a Positive School Climate, 56, 28-30.

Nguyễn Thị Ngọc Phương, Đỗ Đình Thái (2018). Một số vấn đề lí luận về phát triển văn hóa nhà trường. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 8, 64-68.

Nguyễn Thị Xuân Mai (2018). Xây dựng văn hoá nhà trường theo mô hình “tổ chức biết học hỏi” ở Trường Tiểu học Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 67-70; 67.

Senge, P. M. (2006). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. New York, NY: Currency Doubleday.

Vũ Thị Quỳnh (2017). Thực trạng quản lí phát triển văn hóa nhà trường ở các trường cao đẳng sư phạm vùng đồng bằng sông Hồng. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 139, 90-95.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.12.2021

Cách trích dẫn

Phạm , T. K., & Trương, . V. B. (2021). Thực trạng hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường ở các trường trung học phổ thông tỉnh Bình Thuận. Tạp Chí Giáo dục, 2(516), 43–48. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/309

Số

Chuyên mục

Các bài báo