Thực trạng năng lực khởi nghiệp sáng tạo và nhận thức về giáo dục khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế

Các tác giả

  • Phạm Thế Kiên Đại học Huế
  • Nguyễn Thị Hương Giang Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu thực trạng năng lực khởi nghiệp sáng tạo và nhận thức về giáo dục khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, các chủ thể quản lí, các lực lượng giáo dục có liên quan nghiên cứu, đề xuất những tác động phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho sinh viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Bùi Thị Hồng Hà (2018). Vận dụng kinh nghiệm về giáo dục khởi nghiệp ở bậc phổ thông của một số nước trên thế giới vào thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Quản lí giáo dục, số 11, tr 23-27.

Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2018). Giáo dục và đào tạo khởi nghiệp hiện nay trên thế giới. Báo cáo của Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ, tháng 7.

Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm (2020). Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kì 2020-2025.

Đoàn Thị Thu Trang (2018). Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng tới ý định khởi nghiệp của sinh viên Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp sinh viên khối ngành kĩ thuật. Luận án tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Lê Duy Bình, Trương Đức Trọng, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Thúy Nhị (2016). Việt Nam - Đất lành cho khởi nghiệp: Tại sao không? Báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kì (USA ID).

Lê Thị Khánh Vân (2017). Tạo lập môi trường khởi nghiệp - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số tháng 9, tr 12-15.

Phương Hiền (2017). Không có giới hạn với tinh thần khởi nghiệp. http://tphcm.chinhphu.vn/khong-co-gioi-han-voi-tinh-than-khoi-nghiep, truy cập ngày 23/11/2020.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.01.2021

Cách trích dẫn

Phạm, T. K., & Nguyễn, T. H. G. (2021). Thực trạng năng lực khởi nghiệp sáng tạo và nhận thức về giáo dục khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế. Tạp Chí Giáo dục, 493(1), 44–48. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/11

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả