Kinh nghiệm quốc tế và một số khuyến nghị về xây dựng chuẩn đánh giá trong môn Lịch sử

Các tác giả

  • Trần Thị Lan Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Đặng Thị Phương Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

The general history education program oriented to develop competence and qualities for students in Vietnam needs to be designed from an output-oriented perspective, aiming to establish and implement action competence in learners. To do this, the History program needs to be an overall design with elements of goals, content, methods and forms of teaching and assessment according to the orientation of developing student competence. The content of the article focuses on research on building standards in high school History subjects in some countries such as the United States, Canada and Australia. From the experience of developing standards of other countries, the article has given some comments, suggestions and experiences for Vietnam in building assessment standards for History. In the current context of teaching and learning History according to the 2018 General Education Program, building subject standards plays an important role, supporting the management, teaching and assessment in schools.

Tài liệu tham khảo

Australian Curriculum (2023a). The Australian Curriculum. https://v9.australiancurriculum.edu.au

Australian Curriculum (2023b). Work samples. https://v9.australiancurriculum.edu.au/resources/work-samples

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí (cấp Trung học cơ sở) (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2022). Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

The Ontario Curriculum (2018). Social Studies Grades 1 to 6 and History and Geography Grades 7 and 8. The Ontario Public Service.

Washington state learning standards (2019a). Social studies Learning Standards. https://www.k12.wa.us/student-success/resources-subject-area/social-studies/social-studies-learning-standards

Washington state learning standards (2019b). Social studies Learning Standards. https://ospi.k12.wa.us/sites/default/files/public/socialstudies/standards/SS%20Standards%202019_Grades%206-8_History.pdf

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Trần , T. L., & Đặng , T. P. (2024). Kinh nghiệm quốc tế và một số khuyến nghị về xây dựng chuẩn đánh giá trong môn Lịch sử. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 340–344. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1342

Số

Chuyên mục

Các bài báo