Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực học sinh trong môn Địa lí cấp trung học phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Các tác giả

  • Nguyễn Trọng Đức Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Dương Thị Oanh Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Trần Thị Lan Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

Currently, the Geography general education curriculum issued in 2018 is being implemented. The assessment of student learning outcomes must ensure that the requirements for quality and competence specified in the program are fulfilled. To meet that requirement, the research and development of standards to evaluate students' competency is required. The article presents a number of concepts related to standards and assessment standards; principles and procedures for developing assessment standards; illustrations of assessment standards for students in Geography grade 10. Based on the results of this research, teachers can build assessment standards for teaching, testing and evaluation.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lí (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Education Commission of the State (2002). No Child Left Behind Issue Brief: A guide to standards - based Assessment. Department of Education, Washington, DC. https//files.eric.ed.gov/fulltext/ED469726.pdf

Hoàng Phê (chủ biên, 2003). Từ điển tiếng Việt. Viện Ngôn ngữ học. NXB Đà Nẵng.

Nguyễn Thị Hạnh, Bùi Thị Diển, Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Tuyết Nga, Nguyễn Hồng Liên, Phạm Đức Quang, Nguyễn Thị Lan Phương, Đỗ Tiến Đạt, Dương Quang Ngọc, Lương Việt Thái, Lê Anh Tuấn, Trần Hiền Lương, Bạch Ngọc Diệp, Vũ Thị Thư (2015). Phương pháp thiết kế chuẩn kết quả của môn học đối với cấp học, lớp học của giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Nhiệm vụ cấp Bộ GD-ĐT, mã số: B2014-37-01NV.

Nguyễn Thị Lan Phương, Phan Thị Luyến, Vũ Thị Ngọc Anh, Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Hải Hà, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Phương Hồng, Trần Hiền Lương, Nguyễn Thị Minh Phương, Phạm Thanh Tâm, Cao Thị Thặng, Trần Quý Thắng, Lưu Thu Thủy, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Hồng Vân (2010). Đánh giá kết quả học tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam. Báo cáo tổng kết đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ, mã số: B2007-37-36.

Nguyễn Thị Việt Hà (2023). Quan niệm về chuẩn trong giáo dục, quy trình xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và vận dụng trong môn Giáo dục công dân cấp Trung học cơ sở (Chương trình giáo dục phổ thông 2018). Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 18(S2), 64-70.

Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thanh Nga, Bùi Thị Diển (2023). Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chuẩn môn Ngữ văn trong chương trình cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 19(06), 75-80.

Tạ Kim Chi, Lý Quốc Biên (2023). Nghiên cứu và xây dựng thử nghiệm Chuẩn đánh giá năng lực môn Mĩ thuật cấp Tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 19(S2), 83-87.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.06.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. Đức, Dương, T. O., & Trần, T. L. (2024). Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực học sinh trong môn Địa lí cấp trung học phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp Chí Giáo dục, 24(11), 42–46. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1907

Số

Chuyên mục

Các bài báo