Sử dụng dạy học theo góc để phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học chủ đề “Chuyển hóa vật chất và năng lượng” (Sinh học 11)

Các tác giả

  • Trần Thị Lan Trường Trung học phổ thông Diễn Châu 4, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
  • Phạm Thị Hương Trường Đại học Vinh
  • Nguyễn Thị Hằng Nga Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

Corner teaching is a teaching method in which teachers organize students to perform different tasks at specific positions in the classroom space while aiming to dominate the same learning content based on different learning styles, various methods of learning from an angle that generates excitement, comfort, increases self-discipline, and is active in learning for students as well as assisting teachers in evaluating their students. In this article, the author defines the concept of self-study capacity, the role of the teacher, the teaching process from various perspectives and provides an example of teaching the topic “Metabolism of matter and energy” (Biology 11). The authors also present a toolkit for assessing self-study capacity as well as preliminary pedagogical experimental results on self-efficacy assessment when teaching in a corner.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đỗ Hương Trà (2011). Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Lăng Bình, Đỗ Hương Trà, Nguyễn Phương Hồng (2010). Dạy và học tích cực - Một số kĩ thuật và phương pháp dạy học. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Tuyết Nga (2010). Mô đun phương pháp học theo góc (tài liệu tập huấn dự án VVOB, Bộ GD-ĐT).

Phan Thị Thanh Hội, Kiều Thị Thu Giang (2016). Phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học chương “Cảm ứng” (Sinh học 11). Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 7, 184-189.

Phan Thị Thanh Hội, Nguyễn Thanh Dung (2018). Vận dụng dạy học theo góc để dạy học chương “Cảm ứng” (Sinh học 11). Tạp chí Giáo dục, 428, 54-60.

Trần Trọng Thủy, Nguyễn Quang Uẩn (1998). Tâm lí học đại cương. NXB Giáo dục.

Đã Xuất bản

20.08.2021

Cách trích dẫn

Trần , T. L., Phạm , T. H., & Nguyễn , T. H. N. (2021). Sử dụng dạy học theo góc để phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học chủ đề “Chuyển hóa vật chất và năng lượng” (Sinh học 11). Tạp Chí Giáo dục, 508(2), 41–46. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/208

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>