Phát hiện và sửa chữa sai lầm của học sinh trong dạy học giải toán ở trường trung học phổ thông

Các tác giả

  • Trương Thị Dung Trường Đại học Vinh
  • Thái Thị Hồng Lam Trường Đại học Vinh

Tóm tắt

Teaching math problem solving creates good opportunities for learners to experience and practice practical activities and apply mathematical knowledge and methods to solve problems inside and outside of Math. The reality of teaching Mathematics shows that anticipating students' struggles and mistakes in advance to help them proactively prevent, detect and correct them is an essential task for teachers. The study proposes a math solving teaching process to help students detect and correct mistakes in high schools with specific directions and illustrative examples in each step. Once mistakes in solving math problems are pointed out clearly, students can absorb knowledge actively, thereby learning with motivation and deepening their knowledge, contributing to improving the effectiveness of Math teaching.

Tài liệu tham khảo

Đào Văn Trung (2001). Làm thế nào để học tốt Toán phổ thông. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Fetsch, R. J., & Yang, R. K. (2002). The effect of competitive and cooperative learning preferences on children's self-perceptions: A comparison of 4-H and non-4-H members. The Journal of Extension, 40(3). https://tigerprints.clemson.edu/joe/vol40/iss3/8

Hoth, J., Larrain, M., & Kaiser, G. (2022). Identifying and dealing with student errors in the mathematics classroom: Cognitive and motivational requirements. Educational Psychology, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1057730

Kahane, J. P., Castella, C., Mercier, A., Clarou, P., & Grenoble, I. (1997). Một số kinh nghiệm giảng dạy Toán ở Pháp. NXB Giáo dục.

Lê Thống Nhất (1996). Rèn luyện năng lực giải toán cho học sinh phổ thông trung học thông qua việc phân tích và sửa chữa sai lầm của học sinh khi giải toán. Luận án Phó tiến sĩ Khoa học Sư phạm - Tâm lí, Trường Đại học Sư phạm Vinh.

Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Hữu Hậu (2010). Phát hiện và sửa chữa sai lầm cho học sinh trong dạy học Đại số - Giải tích ở trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Polya, G. (2010). Giải một bài toán như thế nào? NXB Giáo dục Việt Nam.

Trần Phương, Nguyễn Đức Tấn (2013). Những sai lầm trong giải toán phổ thông. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. Trương Thị Dung (2017). Tổ chức hoạt động học tập môn Toán cho học sinh trung học phổ thông theo hướng bồi dưỡng năng lực phát hiện các quy luật toán học. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Vinh.

Tải xuống

Đã Xuất bản

24.02.2024

Cách trích dẫn

Trương , T. D., & Thái , T. H. L. (2024). Phát hiện và sửa chữa sai lầm của học sinh trong dạy học giải toán ở trường trung học phổ thông. Tạp Chí Giáo dục, 24(3), 24–29. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1454

Số

Chuyên mục

Các bài báo