Một số biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học môn Toán

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Mỹ Hằng Trường Đại học Vinh
  • Thái Thị Hồng Lam Trường Đại học Vinh
  • Trương Thị Dung Trường Đại học Vinh

Tóm tắt

The current fundamental and comprehensive educational reform orientation in our country is to strongly shift the educational process from mainly equipping knowledge to comprehensively developing learners' capacity and qualities in which problem solving and creativity are the basic competencies that need to be formed and developed for students. The article presents some conceptions of problem solving and creativity capacity and proposes some measures to develop this capacity for high school students in teaching Mathematics. In the process of implementing measures, teachers need to lead students in the direction of active learners, realizing pedagogical measures in specific conditions of the teaching process.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Văn Huệ (2000). Giáo trình tâm lí học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đặng Thị Thu Huệ (2019). Dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Hoàng Phê (2008). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Nguyễn Anh Tuấn (2003). Bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trung học cơ sở trong dạy học khái niệm toán học (thể hiện qua một số khái niệm đại số ở trung học cơ sở). Luận án tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục.

Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Văn Thái Bình (2020). Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học trong dạy học giải phương trình bằng phương pháp vectơ ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 98-104.

Nguyễn Thị Sửu, Nguyễn Ngọc Duy (2017). Bước đầu nghiên cứu thực trạng năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh trung học phổ thông miền núi Tây Bắc và đề xuất biện pháp phát triển. Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tr 156-163.

Niss, M., Hojgaard, T. (2019). Mathematical competencies revisited. Educational Studies in Mathematics, 102, 9-28.

Phan Anh Tài (2014). Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học Toán 11 trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Vinh.

Wu, M. L. (2003). The application of Item Response Theory to measureproblem-solving proficiencies. The University of Melbourne, Melbourne.

Đã Xuất bản

20.09.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. M. H., Thái , T. H. L., & Trương , T. D. . (2021). Một số biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học môn Toán. Tạp Chí Giáo dục, 510(2), 14–17. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/225

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả