Thiết kế tình huống trong dạy học Toán nhằm hỗ trợ quá trình đánh giá năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh lớp 11

Các tác giả

  • Thái Thị Hồng Lam Trường Đại học Vinh
  • Đặng Thị Thanh Giang Trường Đại học Vinh

Tóm tắt

The Mathematical General Education Program of the Ministry of Education and Training has identified mathematical modeling competence as one of the core components of mathematical competence, which needs to be formed and developed for students. The article proposes the process of designing a situation in teaching Mathematics, applying it to the design of a specific situation to be used to support the process of assessing the mathematical modeling ability of students in grade 11 and a number of experimental results. From the experimental results of the article, it is shown that the use of situations in teaching Mathematics with appropriate pedagogical intentions will effectively support the process of evaluating mathematical modeling competence of high school students.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Hoàng Phê (chủ biên, 2008). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Lê Thị Hoài Châu (2014). Mô hình hóa trong dạy học khái niệm đạo hàm. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 65, 5-17.

Lê Thị Hoài Châu, Nguyễn Thị Nhân (2019). Đánh giá năng lực mô hình hóa của học sinh trong dạy học chủ đề “Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số” ở lớp 12. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 12, 891-906.

Nguyễn Thị Lan Phương (2015). Phương pháp, kĩ thuật xây dựng chuẩn đánh giá năng lực đọc hiểu và năng lực giải quyết vấn đề. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Thị Lan Phương (chủ biên, 2016). Chương trình tiếp cận năng lực và đánh giá năng lực người học. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Thị Phương Hoa (2010). Sử dụng phương pháp tình huống trong giảng dạy môn giáo dục học tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia, mã số QN 07.11.

Trần Vui (2014). Giải quyết vấn đề thực tế trong dạy học Toán. NXB Đại học Huế.

Trịnh Văn Biều, Khammany Sengsy (2014). Sử dụng phương pháp tình huống trong dạy học Hoá học ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 62, 5-16.

Xviregiev, IU. (1988). Các mô hình Toán học trong sinh thái học - Toán học trong hệ sinh thái (Bùi Văn Thanh dịch). NXB Khoa học và Kĩ thuật.

Đã Xuất bản

05.07.2021

Cách trích dẫn

Thái , T. H. L., & Đặng , T. T. G. (2021). Thiết kế tình huống trong dạy học Toán nhằm hỗ trợ quá trình đánh giá năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh lớp 11. Tạp Chí Giáo dục, 505(1), 36–41. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/173

Số

Chuyên mục

Các bài báo