Tổng quan nghiên cứu về giáo dục đa văn hoá trong giáo dục mầm non trên thế giới và định hướng giáo dục đa văn hóa tại các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Út Sáu Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Trần Thị Nhung Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

Multicultural education in preschool education has interested researchers worldwide for many years. This stems from the benefits of multicultural education in solving the challenges of globalization, inequality in education, and the risk of extinction of hundreds of languages worldwide. The objectives of this study are (1) to systematically review several prestigious studies on multicultural education in preschool education over 10 years from 2013-2023; (2) highlights the orientation of multicultural education in preschools in the mountainous areas in the North of Vietnam. The research results point out three general issues the examined studies address, thereby proposing directions for applying multicultural education in preschools in the mountainous areas of Northern Vietnam. The application of multicultural education in preschools in the mountainous areas of Northern Vietnam demonstrates a child-centered educational approach, improving the quality of child care and education at preschools in mountainous areas in the context of international integration.

Tài liệu tham khảo

Abdullah, A. C. (2009). Multicultural education in early childhood: Issues and challenges. Journal of International Cooperation in Education, 12(1), 159-175.

Anghel, A., & Lupu, R. A. (2014). Intercultural Education at Preschool Children–Implications in the Adaptive/Integrative Socialization. Analysis of the Functional Models. Procedia-social and Behavioral Sciences, 149, 50-53.

Banks, J. A., & Banks, C. M. (2015). Multicultural education. Routledge.

Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (Eds.). (2019). Multicultural education: Issues and perspectives. John Wiley & Sons.

Becerra, R., Mayo, S., & Fones, A. (2019). Revitalization of indigenous languages and cultures: Critical review of preschool bilingual educational policies in Chile (2007-2016). International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 15(3), 26-44.

Becerra-Lubies, R., & Fones, A. (2016). The needs of educators in intercultural and bilingual preschools in Chile: A case study. International Journal of Multicultural Education, 18(2), 58-84.

Gabdulchakov, V. F. (2014). Multicultural language development of preschool children in Russia. Procedia-social and Behavioral Sciences, 146, 222-225.

Garifullina, A. M., & Bashinova, S. N. (2017). The art of Haiku as a mean of multicultural training of children in pre-school education. Revista ESPACIOS, 38(25).

Grant, C. A., & Ladson-Billings, G. (1997). Dictionary of multicultural education. ERIC.

Grigoryeva, A. A., Nikolaeva, L. V., Maximova, L. I., Nikiforova, T. I., Makarova, T. A., & Nikolaeva, A. V. (2016). The Ethno-Cultural Approach to Training Bachelors Teachers in the Context of Preschool Education Modernization. Indian Journal of Science and Technology, 9(11), 89417-89417.

Hmelak, M., Lepičnik Vodopivec, J., & Barbareev, K. (2021). Interculturalism from the perspective of pedagogics and integration in preschool with emphasis on cooperation with parents. Economic research-Ekonomska istraživanja, 34(1), 53-65.

Kahraman, P. B., & Sezer, G. O. (2017). Relationship between attitudes of multicultural education and perceptions regarding cultural effect of globalization. Eurasian Journal of Educational Research, 16(67).

Keles, S., Munthe, E., & Ruud, E. (2021). A systematic review of interventions promoting social inclusion of immigrant and ethnic minority preschool children. International Journal of Inclusive Education, 1-16.

Khalfaoui, A., García-Carrión, R., & Villardón-Gallego, L. (2021). A systematic review of the literature on aspects affecting positive classroom climate in multicultural early childhood education. Early Childhood Education Journal, 49(1), 71-81.

Kurucz, C., Lehrl, S., & Anders, Y. (2020). Preschool teachers’ perspectives about the engagement of immigrant and non-immigrant parents in their children’s early education. International Journal of Early Childhood, 52, 213-231.

Kyuchukov, H., Ushakova, O. S., & Yashina, V. I. (2015). Bilingual and multicultural education in Russian kindergartens. Intercultural Education, 26(3), 248-251.

Kyun, J., Chung, K., Ryu, S., & Han, A. (2015). Multicultural education in a Korean early childhood classroom: based on the educational community perspective. Procedia-social and Behavioral Sciences, 174, 2036-2039.

Leung, C.-H., & Hue, M.-T. (2017). Understanding and enhancing multicultural teaching in preschool. Early Child Development and Care, 187(12), 2002-2014.

Logvinova, O. K. (2016). Socio-pedagogical approach to multicultural education at preschool. Procedia-social and Behavioral Sciences, 233, 206-210.

Lường Thị Định (2017). Trò chơi dân gian trong giáo dục đa văn hoá ở trường mầm non có nhiều học sinh dân tộc. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12, 133-135.

Maximova, E., Nikolaeva, A., & Andreeva, L. (2021). Ethnocultural education of preschool children in the North-Eastern region of Russia: problems and ways of improving. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(10), 2231-2243.

Mingazitdinovna, I. R., Rinatovna, K. Z., Irekovich, S. E., & Talgatovich, S. S. (2022). Studying the practices of implementing a multilingual model of multicultural education in the Russian Federation. Science for Education Today, 12(1), 127-149.

Ng, C. S. M., Chai, W., Chan, S. P., & Chung, K. K. H. (2022). Hong Kong preschool teachers’ utilization of culturally responsive teaching to teach Chinese to ethnic minority students: A qualitative exploration. Asia Pacific Journal of Education, 42(4), 641-660.

Nguyễn Thị Thủy (2016). Nghiên cứu về giáo dục đa văn hoá và xây dựng môi trường giáo dục đa văn hoá trong trường mầm non. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12, 82-84.

Trần Thị Nhung, Nguyễn Thị Minh Thu, Dương Nguyệt Vân (2023). Sử dụng câu đố dân gian của các dân tộc thiểu số trong một số hoạt động giáo dục ở trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 228(04), 132-139.

Obondo, M. A., Lahdenperä, P., & Sandevärn, P. (2016). Educating the old and newcomers: Perspectives of teachers on teaching in multicultural schools in Sweden. Multicultural Education Review, 8(3), 176-194.

Olsson, Å. (2022). Multicultural preschools in Sweden: Principals’ views on challenges and opportunities. World Studies in Education, 23(1), 59-76.

Phoon, H. S., Abdullah, M. N. L. Y., & Abdullah, A. C. (2013). Multicultural early childhood education: Practices and challenges in Malaysia. The Australian Educational Researcher, 40, 615-632.

Ramsey, P. G. (1982). Multicultural education in early childhood. Young Children, 37(2), 13-24.

Ramsey, P. G. (2004). Teaching and learning in a diverse world: Multicultural education for young children (Vol. 93). Teachers College Press.

Riddersporre, B., & Stier, J. (2022). Preschool Heads’ Notions of Digitalized Staff-Parent Communication: The Need to Move from Monocultural to Intercultural Communication in Multicultural Sweden. Journal of Intercultural Communication, 22(1), 1-16.

Sanders, K. E., Molgaard, M., & Shigemasa, M. (2019). The relationship between culturally relevant materials, emotional climate, ethnic composition and peer play in preschools for children of color. Journal for Multicultural Education, 13(4), 338-351.

Solehuddin, M., & Budiman, N. (2019). Multicultural competence of prospective preschool teachers in predominantly muslim country. Jurnal Cakrawala Pendidikan, 38(3), 438-451.

Suri, D., & Chandra, D. (2021). Teacher's strategy for implementing multiculturalism education based on local cultural values and character building for early childhood education. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 8(4), 271-285.

UNICEF (2022). Báo cáo Tóm tắt giáo dục Việt Nam năm 2022: Phân tích các khía cạnh học tập và công bằng qua dữ liệu Điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam.

Uyên Na (2020). Trẻ mầm non, tiểu học người dân tộc thiểu số: Gian nan học tiếng Việt. Báo điện tử Pháp luật Việt Nam. https://baophapluat.vn/tre-mam-non-tieu-hoc-nguoi-dan-toc-thieu-so-gian-nan-hoc-tieng-viet-post372177.html

Vũ Thị Thanh Minh (2023). Bảo tồn sự đa dạng văn hoá và đa dạng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc, 12(2), 80-85.

Young, J. L., Butler, B. R., Dolzhenko, I. N., & Ardrey, T. N. (2018). Deconstructing teacher quality in urban early childhood education. Journal for Multicultural Education, 12(1), 25-34.

Tải xuống

Đã Xuất bản

10.03.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. Út S., & Trần , T. N. . (2024). Tổng quan nghiên cứu về giáo dục đa văn hoá trong giáo dục mầm non trên thế giới và định hướng giáo dục đa văn hóa tại các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. Tạp Chí Giáo dục, 24(5), 59–64. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1520

Số

Chuyên mục

Các bài báo