Thực trạng hoạt động dạy học 2 buổi/ngày ở các trường tiểu học vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Hà Giang

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Út Sáu Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Nguyễn Thị Thanh Huyền Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Trịnh Đình Huynh Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang

Tóm tắt

The objective of this study is to find out the situation of teaching 2 sessions/day in primary schools of 7 districts with extreme difficulties in Ha Giang province. The survey results show that primary schools in extremely difficult areas have achieved certain results, reflected in the level of goal fulfillment, implementation of teaching content, teacher activities and learning results. The quality of education is increasingly improved, the percentage of students completing the class program has been increasing in classes that are taught 2 sessions/day. However, the process of organizing 2 sessions/day in different primary schools in extremely difficult areas still have a number of limitations that need to be overcome: teachers, facilities, the cooperation of students' families; Vietnamese language learning environment for primary school students in extremely difficult areas.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018).

Đặng Xuân Hải, Nguyễn Sỹ Thư (2012). Quản lí giáo dục, quản lí nhà trường trong bối cảnh thay đổi. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Văn Lộc (2011). Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông ở vùng đặc biệt khó khăn khu vực miền núi phía Bắc. Tạp chí Giáo dục, 265, 1-3.

Vũ Lan Hương (2017). Phát triển chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông từ góc nhìn lí luận và thực tiễn. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 137, 58-61.

Vũ Thị Anh Đào (2020). Một số biện pháp quản lí hoạt động dạy học 2 buổi/ngày của hiệu trưởng các trường tiểu học quận Cầu Giấy đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 255-259.

Xuân Thị Nguyệt Hà (2011). Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với môn tiếng Việt ở tiểu học. Tạp chí Giáo dục, 255, 19-20.

Đã Xuất bản

20.06.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. Út S., Nguyễn , T. T. H., & Trịnh , Đình H. (2021). Thực trạng hoạt động dạy học 2 buổi/ngày ở các trường tiểu học vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Hà Giang. Tạp Chí Giáo dục, 504(2), 53–58. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/163

Số

Chuyên mục

Các bài báo