Vận dụng mô hình giáo dục STEM trong dạy học bài “Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất” (Sinh học 10)

Các tác giả

  • Lê Thị Huyền Trường Đại học Hồng Đức
  • Nguyễn Lệ Quyên Trường Trung học phổ thông Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Tóm tắt

STEM is a teaching model consistent with the teaching principle of "learning with practice, theory associated with practice, school education combined with family education and social education" and teaching objectives, "learn about the living world and apply knowledge and skills learned" in teaching Biology in high schools. The paper presents the process of applying STEM education in teaching and illustrates the process in teaching with the lesson “Enzymes and the role of enzymes in the process of material metabolism (Biology 10)” with the theme “The use of enzymes in the production of malt candies” to help students experience the real world; thereby, developing the quality and capacity to learn the living world and apply the knowledge and skills learned to solve practical problems.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2017). Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.

Bộ GD-ĐT (2018a). Tài liệu định hướng giáo dục STEM trong trường trung học.

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 về triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học.

Nguyễn Quang Linh, Hà Trần Phương (2019). Giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. TNU Journal of Science and Technology, 206(13), 25-31.

Nguyễn Thanh Nga (2017). Thiết kế và tổ chức chủ đề giáo dục STEM cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Hà, Phạm Thị Hồng Tú (2020). Tổ chức dạy học phần “Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở thực vật” theo định hướng giáo dục STEM. Kỉ yếu Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ 4 về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học, tr 1158-1168. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ.

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019.

Đã Xuất bản

20.06.2021

Cách trích dẫn

Lê , T. H., & Nguyễn , L. Q. (2021). Vận dụng mô hình giáo dục STEM trong dạy học bài “Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất” (Sinh học 10). Tạp Chí Giáo dục, 504(2), 28–33. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/158

Số

Chuyên mục

Các bài báo