Vận dụng giáo dục STEM thông qua dự án “Tạo màu sắc nhân tạo cho hoa tươi từ hoa màu trắng” trong dạy học bài “Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật” (Khoa học tự nhiên 7)

Các tác giả

  • Lê Thị Huyền Trường Đại học Hồng Đức
  • Hà Thị Phương Trường Đại học Hồng Đức
  • Đỗ Thị Hải Trường Đại học Hồng Đức
  • Nguyễn Thị Đức Trường THCS Cù Chính Lan, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa
  • Đỗ Trương Thuận Trường Tiểu học & THCS Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá
  • Lê Thị Hoa Trường THCS Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá
  • Mai Thị Dương Cầm Trường THCS Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa

Tóm tắt

STEM is a teaching model that is consistent with the teaching principle of “learning with practice, theory with practice, school education combined with family and social education” and teaching objectives “exploring the living world and applying learned knowledge and skills” in teaching “Living animals” part of Natural Science at secondary school level. The article presents the concept of STEM education model, the process of applying STEM education and illustrative examples through the organization of the project “Creating artificial colors for fresh flowers from white flowers” in teaching the lesson “Exchange of water and nutrients in plants” (Natural Science 7, Kite Book Series). If applying this model well, students will not only acquire knowledge but also apply knowledge to solve practical problems, linking scientific knowledge with real-life problems.
1. Mở

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020a). Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH, ngày 15/8/2022 về triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học.

Bộ GD-ĐT (2020b). Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH, ngày 18/12/2020 về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Bộ GD-ĐT (2022). Công văn số1469/BGDĐT-GDTrH, ngày 14/04/2022 về triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023.

Lê Thị Huyền, Nguyễn Lệ Quyên (2021). Vận dụng mô hình giáo dục STEM trong dạy học bài “Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất” (Sinh học 10). Tạp chí Giáo dục, 504, 28-33.

Nguyễn Quang Linh, Hà Trần Phương (9/2019). Giáo dục STEM trong Chương trình giáo dục phổ thông mới. TNU Journal of Science and Technology, 206(13), 25-31.

Nguyễn Thanh Nga (2017). Thiết kế và tổ chức chủ đề giáo dục STEM cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. NXB Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Đã Xuất bản

02.06.2023

Cách trích dẫn

Lê, T. H., Hà, T. P., Đỗ, T. H., Nguyễn, T. Đức, Đỗ, T. T., Lê, T. H., & Mai, T. D. C. (2023). Vận dụng giáo dục STEM thông qua dự án “Tạo màu sắc nhân tạo cho hoa tươi từ hoa màu trắng” trong dạy học bài “Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật” (Khoa học tự nhiên 7). Tạp Chí Giáo dục, 23(5), 59–65. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1941

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả