Định hướng giá trị nghề nghiệp của sinh viên Việt Nam hiện nay

Các tác giả

  • Hồ Hồng Nguyên Hội Sinh viên Việt Nam
  • Lê Anh Vũ Trường Đại học Thủ Dầu Một

Tóm tắt

Career values orientation is essential not only for the academic achievement of students but also for the quality of human resources. However, this research topic has not been extensively studied in Vietnam, though it has been the subject of numerous specific studies in each school and faculty. Therefore, our nationwide survey covers this gap in the research. Students have a distinct career concentration, and “startup” is becoming an essential trend among them, according to research findings. The ideal model of a student is determined by their major and the celebrities they adore. Moreover, the dominant trend that they wish to be in the future is the best version of themselves. The three values that they will uphold in their future careers are “visionary leadership”, “high income”, and “a dynamic and creative work environment”. In light of these findings, we believe that the university and other relevant stakeholders require a solution to assist students in developing an appropriate career orientation.

Tài liệu tham khảo

Bạch Ngọc Thắng, Lê Quang Cảnh (2020). Việc làm và gia nhập thị trường lao động của giới trẻ - Lí thuyết và thực tiễn ở Việt Nam. NXB Kinh tế Quốc dân.

Bùi Hà Phương, Nguyễn Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thanh Toàn, Võ Thị Ca, Huỳnh Thị Lưu Kim Tuyến, Lê Thị Trúc Giang (2020). Yếu tố ảnh hưởng đến nghề nghiệp của sinh viên khoa Thư viện thông tin học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Thông tin và Tư liệu, 6, 13-20.

Ngô Thanh Thủy (2023). Tổng quan nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển định hướng giá trị nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 23(01), 35-39.

Nguyễn Thu Thủy (2020). Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trong bối cảnh hiện nay. Tạp chí Quản lí Giáo dục, 14, 38-45.

Phạm Minh Hạc (2015). Tìm hiểu các giá trị dân tộc Việt Nam với tâm lí học và Giáo dục học. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Priporas, C. V., Stylos, N., & Fotiadis, A. K. (2017). Generation Z consumers' expectations of interactions in smart retailing: A future agenda. Computers in human behavior, 77, 374-381. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.01.058

Tạ Chí Thành (2022). Thực trạng tiếp cận nghề nghiệp của sinh viên sư phạm Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, 60, 41-52.

Trần Thị Phụng Hà (2014). Định hướng giá trị nghề nghiệp của sinh viên Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 34, 113-125.

Trần Thị Thơm (2023). Định hướng giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành Chính trị học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt 7, 315-320.

Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Nhâm, Ngô Thị Bích Hằng (2023). Thực trạng và giải pháp định hướng nghề nghiệp cho sinh viên khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 21, 255-263.

Vũ Dũng (chủ biên 2008). Từ điển Tâm lí học. NXB Từ điển Bách khoa.

Đã Xuất bản

04.04.2024

Cách trích dẫn

Hồ , H. N., & Lê , A. V. (2024). Định hướng giá trị nghề nghiệp của sinh viên Việt Nam hiện nay. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 1), 294–298. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1601

Số

Chuyên mục

Các bài báo