Thực trạng bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực

Các tác giả

  • Thái Thị Cẩm Trang Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Nguyễn Quốc Trị Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

English teacher training is one of the factors that determine the quality of English teaching in schools. Have the current training activities for high school English teachers in Vietnam been conducted systematically and based on scientific training models? Does the competency-based approach in high school English teacher training improve the effectiveness of these training activities? To answer these questions, this article focuses on examining the current situation of high school English teacher training according to the competency-based approach, using quantitative and qualitative research methods. The research results show that training activities for high school English teachers in Vietnam according to the competency-based approach are revealing many inadequacies in determining objectives of training courses, training content and programs, methods and forms of training, and the conditions for ensuring the training quality, etc.. The findings serve as the basis for identifying the strengths, the shortcomings of competency-based training for high school English teachers in Vietnam as well as the underlying causes of the current situation. Ultimately, the authors aim to contribute practically to proposing measures to manage training activities for high school English teachers more effectively.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018).

Bộ GD-ĐT (2019). Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Bùi Minh Hiền (2016). Quản lí giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Darling-Hammond, L. (2000). Teacher Quality and Student Achievement. Education Policy Analysis Archives, 8(1), 1-44. https://doi.org/10.14507/epaa.v8n1.2000

Nguyễn Hữu Châu (2008). Chất lượng giáo dục - Những vấn đề lí luận và thực tiễn. NXB Giáo dục.

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2011). Phát triển đội ngũ giáo viên trong thế kỉ XXI. Kỉ yếu hội thảo quốc gia về Khoa học giáo dục Việt Nam (Tập 1), Bộ GD-ĐT.

Phạm Thị Kim Anh (2016). Thực trạng năng lực giáo viên phổ thông trung học trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Kỉ yếu hội thảo quốc tế “Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Snoek, M., Swennen, A., & van der Klink, M. (2011). The quality of teacher educators in the European policy debate: Actions and measures to improve the professionalism of teacher educators. Professional Development in Education, 37(5), 651-664. https://doi.org/10.1080/19415257.2011.616095

Thủ tướng Chính phủ (2008). Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 về việc phê duyệt đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.

Thủ tướng Chính phủ (2017). Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục - Bộ GD-ĐT (2019). Đổi mới mô hình tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cho chương trình mới. https://moet.gov.vn/Pages/tim-kiem.aspx?ItemID=6173

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.04.2024

Cách trích dẫn

Thái, T. C. T., & Nguyễn , Q. T. (2024). Thực trạng bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực. Tạp Chí Giáo dục, 24(7), 37–42. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1630

Số

Chuyên mục

Các bài báo