Nghiên cứu quá trình phát triển lí luận chương trình và quản lí chương trình giáo dục phổ thông ở Việt Nam

Các tác giả

  • Nguyễn Quốc Trị Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Thái Thị Cẩm Trang Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Nguyễn Diệu Linh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

In our country, up to now, there has not been a discipline in the theory of curriculum and theory of general education curriculum management in universities. Through an interdisciplinary research approach (history, education, educational management), this article reconstructs the development of theories on general education curriculum and general education curriculum management in Vietnam from 1945 to the present, thereby making recommendations for curriculum theory and theory of general education program management in Vietnam nowadays.

Tài liệu tham khảo

Bộ Giáo dục (n.d.). Các văn bản về Đề án cải cách giáo dục lần thứ 3. Tài liệu đánh máy lưu trữ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Bùi Minh Hiền, Nguyễn Quốc Trị (2017). Lịch sử giáo dục Việt Nam. NXB Đại học Sư phạm.

Bùi Minh Hiền, Nguyễn Vũ Bích Hiền (đồng chủ biên, 2015). Quản lí và lãnh đạo nhà trường. NXB Đại học Sư phạm.

Lương Ninh (1988). Chương trình môn học và một số kinh nghiệm bước đầu của việc làm chương trình. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, 3(1988), 4.

Nguyễn Anh Dũng (1995). Quá trình xây dựng chương trình môn Lịch sử ở trường phổ thông trung học Việt Nam (1945-1993). Luận án phó tiến sĩ Lí luận và lịch sử sư phạm học, Viện Khoa học Giáo dục.

Nguyễn Hữu Châu (2005). Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá trình dạy học. NXB Giáo dục.

Nguyễn Quốc Trị (2016). Xu thế và đặc trưng cơ bản của chế độ quản lí chương trình giáo dục phổ thông hiện nay trên thế giới. Tạp chí Khoa học giáo dục, 129, 102-105.

Nguyễn Quốc Trị (2017). Nghiên cứu con đường quản lí giáo dục phổ thông của Trung Quốc. Tạp chí Khoa học giáo dục, 144, 114-118.

Nguyễn Vũ Bích Hiền (chủ biên, 2015). Phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông (Sách chuyên khảo). NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Vũ Bích Hiền (chủ biên, 2022). Phát triển và quản lí chương trình giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Phan Văn Kha, Nguyễn Lộc (2017). Khoa học giáo dục Việt Nam từ đổi mới đến nay. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Viện Khoa học Giáo dục (1996). Những cơ sở khoa học của việc xây dựng chương trình các môn học ở trường phổ thông. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, mã số: B96-49-34.

Tải xuống

Đã Xuất bản

17.06.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , Q. T., Thái , T. C. T., & Nguyễn , D. L. (2023). Nghiên cứu quá trình phát triển lí luận chương trình và quản lí chương trình giáo dục phổ thông ở Việt Nam. Tạp Chí Giáo dục, 23(12), 41–46. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/798

Số

Chuyên mục

Các bài báo