Giải pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn nghiên cứu khoa học kĩ thuật cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Các tác giả

  • Nguyễn Minh Anh Tuấn Trường Đại học Tân Trào

Tóm tắt

Since 2012, the Ministry of Education and Training has required and guided high school students to research science and technology to form and develop student qualities and competences, meeting the requirements of the general education innovation. This study proposes some solutions to improve the quality of scientific and technical research instructions for high school students in Tuyen Quang province. The research results show that the 8 proposed solutions ensure necessity, feasibility, systematicity and support teachers to actively innovate education. The proposed solutions were considered highly feasible by school administrators and high school teachers. The effectiveness of the solutions in forming and developing the competences of high school students was evaluated positively by teachers directly participating in the experiment; confirmed with the statistically significant difference in assessment levels between before and after the experiment. It can be concluded that the proposed solutions are effective in improving the quality of scientific research of high school students, meeting the requirements of competency-based teaching of the 2018 General Education Curriculum in Tuyen Quang province.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2012a). Công văn số 6348/BGDĐT-GDTrH ngày 25/9/2012 về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi khoa học kĩ thuật cho học sinh trung học năm học 2012-2013.

Bộ GD-ĐT (2012b). Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 về việc ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia học sinh trung cơ sở và trung học phổ thông.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học.

Nguyễn Minh Anh Tuấn (2023a). Thực trạng triển khai hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kĩ thuật tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tạp chí Giáo dục, 23(17), 18-25.

Nguyễn Minh Anh Tuấn (2023b). Thực trạng triển khai giáo dục STEM tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện nay. Tạp chí Giáo dục, 23(12), 53-58.

Nguyễn Minh Anh Tuấn (2023c). Thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tạp chí Giáo dục, 23(2), 34-40.

Nguyễn Minh Anh Tuấn, Nguyễn Khải Hoàn (2022). Thực trạng triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện nay. Tạp chí Giáo dục, 22(số đặc biệt 3), 201-206.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.04.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , M. A. T. (2024). Giải pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn nghiên cứu khoa học kĩ thuật cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tạp Chí Giáo dục, 24(8), 46–52. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1669

Số

Chuyên mục

Các bài báo