Thực trạng triển khai giáo dục STEM tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện nay

Các tác giả

  • Nguyễn Minh Anh Tuấn Trường Đại học Tân Trào

Tóm tắt

The 2018 general education program has been implemented at the upper secondary level since the school year 2022-2023 in the aim of fundamental and comprehensive renovation of education and training in the spirit of the Resolution No. 29-NQ/ TW. The article examines the actual situation of implementing STEM education in high schools in Tuyen Quang province. The results show that the majority of administrators and teachers had the adequate awareness of STEM education and the role of this educational model in the innovation of general education; the schools paid attention to direct the implementation of STEM teaching methods under the guidance of the Ministry of Education and Training; the teachers had skills in designing STEM educational activities and organized teaching using this model quite often; the majority of the high school students had quite positive learning attitude, initiative and interest in participating in STEM lessons; The efficiency of absorbing new knowledge and skills of applying knowledge and practical ability of students was improved. However, schools need to invest more in facilities and reference materials; increase the mobilization of resources outside the school; continue to foster and create opportunities for teachers to learn and exchange professional experiences to implement STEM education more effectively.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2017). Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020a). Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Bộ GD-ĐT (2020b). Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học.

Lê Thanh Huy, Phùng Việt Hải (2019). Thực trạng và giải pháp phát triển năng lực dạy học môn Khoa học tự nhiên của giáo viên trung học cơ sở, đáp ứng đổi mới giáo dục trong thời gian tới. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, 210-213.

Nguyễn Minh Anh Tuấn (2023). Thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tạp chí Giáo dục, 23(2), 34-40.

Nguyễn Minh Anh Tuấn, Nguyễn Khải Hoàn (2022). Thực trạng triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện nay. Tạp chí Giáo dục, 22(số đặc biệt 3), 201-206.

Nguyễn Thị Linh (2019). Thực trạng dạy học phát triển năng lực thực hành Sinh học cho học sinh chuyên Sinh ở các trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 465, 48-52; 47.

Tải xuống

Đã Xuất bản

17.06.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , M. A. T. (2023). Thực trạng triển khai giáo dục STEM tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện nay. Tạp Chí Giáo dục, 23(12), 53–58. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/800

Số

Chuyên mục

Các bài báo