Thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Các tác giả

  • Nguyễn Minh Anh Tuấn Trường Đại học Tân Trào

Tóm tắt

Forming and developing students' qualities and competencies are the requirements of the 2018 General Education Curriculum and the current educational innovation practice. This study proposes some solutions to organize teaching to develop high school students' competencies and qualities in accordance with the educational context of Tuyen Quang province. The research results show that 10 proposed solutions are achievable and systematic in supporting teachers to actively innovate education. The proposed solutions were evaluated by the most surveyed education administrators, leaders of high schools and teachers as either highly feasible or feasible. The effectiveness of the solutions in forming and developing the capacity of high school students was directly assessed by participating teachers in the experiment. It was underlined with the differences in the statistically significant differences in the evaluation results before and after the experiment. At the same time, the effect size of the solutions was proved to be large, which implies their effectiveness in competency-based teaching for high schoolers in the implementation of the 2018 General Education Curriculum in Tuyen Quang province from the school year 2022-2023.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2009). Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Dự án Việt - Bỉ.

Bộ GD-ĐT (2013). Hướng dẫn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 Hướng dẫn thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông.

Bộ GD-ĐT (2017). Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Đinh Quang Báo (2013). Đề xuất mục tiêu và chuẩn trong chương trình giáo dục phổ thông sau 2015. Hội thảo “Một số vấn đề chung về xây dựng chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015”.

Hoàng Thị Trang (2022). Một số biện pháp phát triển năng lực thẩm mĩ cho học sinh trong dạy học môn Ngữ Văn ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 22(số đặc biệt 3), 11-16.

Lê Đình Trung (chủ biên), Phan Thị Thanh Hội (2016). Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Lê Thanh Huy, Phùng Việt Hải (2019). Thực trạng và giải pháp phát triển năng lực dạy học môn Khoa học tự nhiên của giáo viên trung học cơ sở, đáp ứng đổi mới giáo dục trong thời gian tới. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, 210-213.

Nguyễn Minh Anh Tuấn, Nguyễn Khải Hoàn (2022). Thực trạng triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện nay. Tạp chí Giáo dục, 22(số đặc biệt 3), 201-206.

Nguyễn Thị Linh (2019). Thực trạng dạy học phát triển năng lực thực hành Sinh học cho học sinh chuyên Sinh ở các trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 465, 48-52; 47.

OECD (2002). Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundation.

Tremblay, D. (2002). The Competency-Based Approach: Helping learners become autonomous. In Adult Education - A Lifelong Journey.

Vương Thị Phương Hạnh (2022). Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục di sản trong dạy học ở trường phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 22(15), 24-29.

Weinert, F. E. (2001). Concept of competency: a conceptual clarification. In D.S. Rychen & L.H. Salganik. (Eds), Defining and selecting key competencies (pp. 45-65). Hogrefe and Huber Publishers.

Tải xuống

Đã Xuất bản

07.02.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , M. A. T. (2023). Thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tạp Chí Giáo dục, 23(2), 34–40. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/630

Số

Chuyên mục

Các bài báo