Đề xuất tiêu chí đánh giá sự hài lòng của sinh viên về hoạt động đào tạo và hỗ trợ người học: Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học CMC

Các tác giả

  • Vũ Thúy Nga Trường Đại học CMC
  • Nguyễn Thu Huyền Trường Đại học CMC
  • Tăng Đình Thanh Trường Đại học CMC

Tóm tắt

Training activities and supporting learners are among the main tasks of the university, which have a great impact on training outcomes and educational goals of the university. An important measure to evaluate main performance is the learner satisfaction index. The study aims to propose criteria for assessing student satisfaction with training activities and supporting learners through reliability testing of the scale and analysis of discovery factors. The research results have proposed evaluation criteria including four groups of factors: training program (5 indicators), teaching staff (8 indicators), facilities and support services (8 indicators), and digital learning environment (6 indicators). This assessment toolkit helps higher education institutions in general, and CMC University, in particular, to apply in school practice to constantly improve and develop in a learner-centered direction.

Tài liệu tham khảo

Chen, C. Y., Sok, P., & Sok, K. (2007). Benchmarking potential factors leading to education quality: A study of Campuchian higher education. Quality Assurance in Education, 15(2), 128-148. Đinh Bích Thảo, Phạm Đức Long, Nguyễn Thị Hà Thủy, Phạm Thị Trang, Nguyễn Thị Hiền (2022). Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, 22(15), 60-64.

Hoàng Thanh Huyền, Trần Thị Thái Hà (2019). Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán tại Học viện Ngân hàng. Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, 210, 33-43. Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). Principles of Marketing. 14th Edition, Pearson Education Limited, Essex, England. Lê Thị Anh Thư, Nguyễn Ngọc Minh (2016). Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 43, 26-33. Lư Phạm Thiện Duy, Bùi Quốc Khánh, Ngô Thị Thanh Thúy (2023). Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động của một số phòng ban chức năng tại Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 59(2), 203-210.

Mai Anh Vũ, Hà Thị Lan (2021). Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Tạp chí Khoa học Thương mại, Trường Đại học Thương mại, 151, 80-88.

Nguyễn Văn Tuấn, Hồng Bữu Bữu, Nguyễn Thị Thùy Vân (2016). Ảnh hưởng của chất lượng các dịch vụ hỗ trợ sinh viên đến hình ảnh trường đại học - Một nghiên cứu tại Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 11(1), 42-54.

Phạm Thị Liên (2016). Chất lượng dịch vụ đào tạo và sự hài lòng của người học: Trường hợp Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: Kinh tế và Kinh doanh, 32(4), 81-89.

Thân Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị An (2022), Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên Khoa Du lịch đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Đại học Khánh Hòa. Tạp chí Công Thương, 18(1), 222-230.

Trần Thị Lệ Hiền, Nguyễn Nam Thắng (2022). Sự hài lòng của sinh viên và chất lượng đào tạo tại Khoa Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm, 22(3), 501-513.

Trần Thị Kim Chi (2019). Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng các dịch vụ hỗ trợ tại Trường Đại học Lạc Hồng. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 16(11), 775-786. Yeo, R. K. (2008). Brewing service quality in higher education. Quality Assurance in Education, 16(3), 266-286.

Đã Xuất bản

16.05.2024

Cách trích dẫn

Vũ, T. N., Nguyễn, T. H., & Tăng, Đình T. (2024). Đề xuất tiêu chí đánh giá sự hài lòng của sinh viên về hoạt động đào tạo và hỗ trợ người học: Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học CMC. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 3), 293–297. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1846

Số

Chuyên mục

Các bài báo