Quan điểm của các nhà quản lí giáo dục về xếp hạng đại học quốc tế - tiếp cận từ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Các tác giả

  • Trần Ái Cầm Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Tóm tắt

Managers’ perspectives regarding the quality of higher education are shaped with multidimensional approaches utilizing quality assessment methods including accreditation, rankings, and ratings. Particularly, numerous higher education institutions in Vietnam are intrigued by the international ranking figures. Given that there are more than 50 university rankings both globally and regionally, the one emerging question is which ranking system is dependable and appropriate for the purposes of data collection, evaluation, improvement, and enhancement of education quality. The research employs analysis and synthesis methods derived from a publicly available database of international rankings. The findings reveal that university rankings have emerged as an essential component of the higher education landscape and that both educational managers and higher education institutions are demonstrating a growing interest in international rankings, such as those designed by THE Impact, QS Asia, and Webometrics. These rankings are utilized by a significant number of higher education institutions in Vietnam. Additionally, the study puts forth a viable roadmap for ranking participation of educational establishments and, in particular, an approach from Nguyen Tat Thanh University.

Tài liệu tham khảo

Aguillo, I. F., Bar-Ilan, J., Levene, M., & Ortega, J. L. (2010). Comparing university rankings. Scientometrics, 85(1), 243-256. https://doi.org/10.1007/s11192-010-0190-z

Dmytro, F. (2022). QS Asia University Rankings: Methodology. https://www.topuniversities.com/asia-rankings/methodology

Dugerdil, A., Sponagel, L., Babington-Ashaye, A., & Flahault, A. (2022). International University Ranking Systems and Their Relevance for the Medical and Health Sciences-A Scoping Review. International Journal of Higher Education, 11(5), 102-133.

Đặng Ứng Vận, Tạ Thị Thu Hiền (2019). Kiểm định chất lượng giáo dục và tự chủ đại học. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, 35(1), 84-95.

Đỗ Thị Hoài Vân, Lê Huy Tùng (2022). Tổng quan về xếp hạng đại học trên thế giới và những hàm ý quản trị cho giáo dục đại học Việt Nam. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 18(10), 69-74.

Fauzi, M. A., Tan, C. N. L., Daud, M., & Awalludin, M. M. N (2020). University rankings: A review of methodological flaws. Issues in Educational Research, 30(1), 79-96.

Hazelkorn, E. (2013). World-class Universities or World-class Systems: Rankings and Higher Education Policy Choice. Rankings and Accountability in Higher Education: Uses and Misuses, UNESCO, Paris, Forthcoming.

Phạm Văn Quyết (2019). Yêu cầu với sứ mệnh và mục tiêu của giáo dục đại học trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 5(S4), 447-457.

QS Topuniversities (2024). QS World University Rankings: Asia 2024. https://www.topuniversities.com/asia-university-rankings

The Times Higher Education (2022). Impact Rankings 2022: Methodology. https://www.timeshighereducation.com/ world-university-rankings/impact-rankings-2022-methodology

The Times Higher Education (2024). https://www.timeshighereducation.com/impactrankings

Webometrics (2023). Methodology 2023. https://www.webometrics.info/en/Methodolog

Webometrics (2024). Asia/Pacifico. https://www.webometrics.info/en/Asia_Pacifico

Tải xuống

Đã Xuất bản

18.05.2024

Cách trích dẫn

Trần, Ái C. (2024). Quan điểm của các nhà quản lí giáo dục về xếp hạng đại học quốc tế - tiếp cận từ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Tạp Chí Giáo dục, 24(10), 53–58. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1871

Số

Chuyên mục

Các bài báo