Một số định hướng vận dụng thành ngữ và tục ngữ Việt Nam trong dạy học toán ở tiểu học

Các tác giả

  • Hoàng Công Kiên Trường Đại học Hùng Vương
  • Phạm Thị Diệu Thùy Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • Vũ Quốc Chung Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Ngô Thị Thanh Huyền Trường Phổ thông liên cấp Sinh Thái Đại Thịnh - Mê Linh
  • Nguyễn Thu Thủy Viện Nghiên cứu và phát triển bền vững - Liên hiệp Hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam
  • Phạm Thị Huyền Trang Trường tiểu học và Trung học cơ sở Ngôi Sao Hà Nội

Tóm tắt

Idioms and proverbs summarize people's experiences or laws of nature and society, and are passed on from generation to generation to help people live better. Mathematics is also a very special field of science, with the characteristics of reflecting laws of high logic, system and abstraction. With the same characteristics, idioms and proverbs have many applications in mathematics if teachers know how to skillfully exploit them. The article presents the concept of idioms and proverbs, some orientations to apply proverbs in teaching Mathematics in primary schools and illustrative examples. Each teacher can actively choose idioms and proverbs in different regions, exploit and apply flexibly and in accordance with the learning style of each student and group of students in the class.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Cao Tuyết Minh (2010). Tục ngữ, ca dao Việt Nam. NXB Dân trí.

Đỗ Đức Thái (tổng chủ biên, 2021). Toán 2 (tập 1, 2). NXB Đại học Sư phạm.

Hà Huy Khoái (tổng chủ biên, 2021). Toán 2 (tập 1, 2). NXB Giáo dục Việt Nam.

Lê Anh Vinh (2017). Học toán cùng Jenny. NXB Giáo dục Việt Nam.

Mã Giang Lân (2017). Tục ngữ ca dao Việt Nam. NXB Văn học.

Nguyễn Lân (2020). Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam. NXB Văn học.

Nguyễn Xuân Kính (2004). Thi pháp ca dao. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Xuân Kính (chủ biên, 2002a). Tổng tập Văn học dân gian người Việt. NXB Khoa học xã hội.

Nguyễn Xuân Kính (chủ biên, 2002b). Kho tàng tục ngữ người Việt (tập 1, tập 2). NXB Văn hóa - Thông tin.

Đã Xuất bản

05.08.2021

Cách trích dẫn

Hoàng , C. K., Phạm , T. D. T., Vũ , Q. C., Ngô , T. T. H., Nguyễn , T. T., & Phạm , T. H. T. (2021). Một số định hướng vận dụng thành ngữ và tục ngữ Việt Nam trong dạy học toán ở tiểu học. Tạp Chí Giáo dục, 507(1), 29–33. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/195

Số

Chuyên mục

Các bài báo